CONFERINŢELE TITU MAIORESCU

Proiect al Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale a Universității Titu Maiorescu organizează CONFERINȚELE TITU MAIORESCU, eveniment de elită al spaţiului academic românesc, în care personalităţi de prestigiu ale lumii academice, vieţii culturale, politice şi publice din România şi străinătate conferențiază și răspund întrebărilor publicului. Conferințele se desfășoară în formatul prelegere-dezbatere, într-o manieră deschisă, interactivă.

Situându-se sub blazonul spiritual „Titu Maiorescu” –  fondatorul civilizației și culturii românești moderne –, pe teritoriul generos al Almei Mater, CONFERINȚELE TITU MAIORESCU își propun să lanseze teme esențiale către public, să provoace la reflecție, la dialog și dezbatere, să creeze o agora academică a schimbului de idei.

În acest cadru conceptual participă personalități de elită ale educației, cercetării, științei, culturii, artei, nume reprezentative ale lumii academice și ale vieții publice, cadre didactice universitare, studenți și viitori studenți.

CONFERINȚELE TITU MAIORESCU reprezintă, astfel, un spațiu deschis spre cunoaștere, într-o lume în care Cunoașterea rămâne factorul fundamental al construcției și progresului.

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale a Universității Titu Maiorescu  – o Alma Mater modernă, construită pe valorile Europei academice, dar deschisă, creativ și inovativ, provocărilor Cunoașterii din mileniul trei – vă lansează, cu fiecare ediție a CONFERINȚELOR TITU MAIORESCU, o provocare. Vă invităm să-i dați curs și să-i răspundeți în același mod: substanțial, creativ, inovativ, sub semnul Ideii și al Cunoașterii!

 

Conf. univ. dr. Sorin IVAN

Decan
Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, doi titani ai culturii, două instituții de învățământ | Elevii Colegiului Național Mihai Eminescu, în vizită la Universitatea Titu Maiorescu

 

 

În data de 15 februarie 2023, elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din București au participat la o manifestare cultural-educațională organizată de Universitatea Titu Maiorescu. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Educația – mijlocul dezvoltării personale și sociale”, s-a focalizat pe tripla semnificație a zilei de 15 februarie: Ziua de naștere a lui Titu Maiorescu (1840-1917), Ziua de naștere a lui Spiru Haret (1851-1912), Ziua Națională a Lecturii. Manifestarea a avut loc în Aula Magna a Universității, în care au răsunat acordurile imnului academic Gaudeamus igitur, în prezența unui public numeros, format din elevi și profesori.

 

          Rectorul Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Daniel Cochior, a prezentat Universitatea ca instituție complexă de învățământ, care are drept misiune educația academică și cercetarea științifică, explicând elevilor misiunea, structura și modul de funcționare ale acesteia. Obiectivul fundamental al Universității este instruirea și pregătirea studenților ca viitori specialiști, performanți și competitivi, pe piața forței de muncă. Universitatea Titu Maiorescu este o universitate modernă, complexă, definită ca „universitate de cercetare avansată și educație”, cu „grad de încredere ridicat”, acordat de ARACIS în urma evaluării instituționale, care cuprinde: 10 facultăți cu 24 programe de studii universitare de licență, dintre care 19 la învățământ cu frecvență (IF) și 5 la învățământul la distanță (ID), 21 de programe de masterat acoperind 8 domenii de studii universitare și 3 școli doctorale acreditate (Drept, Medicină și Medicină Dentară), Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, Anul Pregătitor de limba română, cursuri postuniversitare. Universitatea Titu Maiorescu este un spațiu academic al educației de calitate, desfășurate sub semnul excelenței, la toate ciclurile de învățământ. Această realitate instituțională este certificată de prezența Universității Titu Maiorescu în Metarankingul Universităților din anii 2021 și 2022, clasament care cuprinde cele mai performante instituții de învățământ superior românesc. Prin rezultatele obținute în procesul de învățământ și în cercetarea științifică, prin gradul ridicat de inserție a absolvenților în piața muncii, prin carierele de succes dezvoltate de aceștia, Universitatea Titu Maiorescu se califică drept o universitate de calitate, care oferă bune perspective de dezvoltare și realizare a potențialului lor tinerilor care optează pentru studiile maioresciene.

 

          Decanul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, prof. univ. dr. Sorin Ivan, s-a referit la cele trei semnificații ale zilei de 15 februarie. Vorbitorul a prezentat evoluția lui Titu Maiorescu și a lui Spiru Haret, subliniind importanța educației în formarea și dezvoltarea acestora, absolvenți ai unor universități europene de prestigiu: Universitatea din Berlin, Universitatea din Giessen, Sorbona (Maiorescu), Sorbona (Haret). În cariera lor prodigioasă, pusă în slujba edificării României Moderne, cei doi profesori, academicieni și oameni politici s-au implicat în modernizarea învățământului românesc, considerând educația drept factor fundamental al dezvoltării țării. Profesor universitar, rector, om politic, critic literar, scriitor, mentor cultural, Titu Maiorescu a jucat un rol fundamental în procesul dezvoltării naționale, fiind considerat „fondatorul culturii și civilizației românești moderne”. Dincolo de speculațiile „conspiraționiste” mai vechi sau mai recente, Maiorescu a jucat un rol major în consacrarea literară și existența lui Mihai Eminescu. Spiru Haret, o altă figură de prestigiu a istoriei noastre, matematician, profesor universitar și academician, este „marele ministru” al instrucțiunii publice, reformatorul școlii românești, întemeietorul învățământului românesc modern. Cei doi fondatori, care au pus Educația mai presus de orice, trebuie să rămână repere și modele pentru tinerii de azi, să-i inspire și să-i motiveze în creșterea și evoluția lor prin învățare continuă și participare la procesul dezvoltării sociale. Un mijloc al edificării intelectuale și spirituale, al progresului personal pe toate planurile a fost și rămâne lectura. În contextul, Zilei Naționale a Lecturii, vorbitorul a făcut o pledoarie pentru carte, pentru importanța cititului în rândul copiilor și tinerilor de azi.

 

          După încheierea manifestării, elevii Colegiului Național Mihai Eminescu au vizitat spațiile de învățământ și de cercetare ale Universității – amfiteatre, săli de seminar, laboratoare –, în anticiparea condiției de student, proiectată pentru anul universitar 2023-2024.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

16.02.2023

 

Un eveniment științific de anvergură europeană,

sub semnul excelenței academice:

Conferința Internațională de Științele Educației

 

În data de 23.03.2023, a avut loc Conferința Internațională de Științele Educației, ediția I, organizată de Facultatea de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale a Universității Titu Maiorescu din București. Prima ediție s-a situat sub un generic de actualitate și perspectivă: Educația în Era Digitală – evoluții, provocări și tendințe. Manifestarea s-a adresat specialiștilor în educație, cadre didactice universitare, cercetători, doctori, doctoranzi, masteranzi în științele educației din facultățile de profil și din Departamentele de Pregătire a Personalului Didactic, fiind deschisă și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și altor participanți din mediile educaționale și de cercetare. Evenimentul s-a desfășurat în Sala Mediateca a Universității Titu Maiorescu în format fizic și online și s-a bucurat de o participare selectă din România și din străinătate, atât în elegantul spațiu multifuncțional al Universității, cât și în mediul virtual. Partener media al CISE I a fost revista Tribuna Învățământului.

 

Conferința a fost structurată în Sesiunea Plenară și Sesiuni Paralele și a format un cadru al abordării științifice de specialitate și din perspectivă interdisciplinară a unor teme fundamentale, atât la nivel teoretic și conceptual, cât și practic în raport cu realitatea învățământului, cu transformările, procesele și evoluțiile din educație: Evoluții teoretice și conceptuale în Științele educației; Proiectări și tendințe curriculare; Pregătirea didactică în universități; Implicarea tehnologiei în procesul educațional; Competențe digitale în educație; Strategii, metode și experiențe didactice; Știința și arta profesiei didactice; Învățare clasică, învățare digitală; Paradigme educaționale; Intersecții psihopedagogice, inter- și transdisciplinare în teoria și practica educației; Practică pedagogică; Etică, deontologie și integritate în educație; Consiliere și orientare; Educație incluzivă; Asistența și protecția socială a copilului; Educație formală, non-formală și informală; Lifelong learning; Formare continuă; Abordări actuale și tendințe în evaluare; Management educațional; Programe și proiecte educaționale; Masterat didactic – DPPD; Politici educaționale. Temele, acoperind o largă diversitate, specifică domeniului vast al educației, au fost grupate în trei secțiuni: Teorie și curriculum; Didactică și evaluare; Management educațional (Secțiunea I); Abordări interdisciplinare; Consiliere și orientare; Formare continuă (Secțiunea II); Interfața Creier-Computer în Educație (Secțiunea III). Prin temele referitoare la transformarea digitală din educație, încadrate în tema generală, și prin cea de-a treia secțiune, Conferința s-a situat în avangarda dezbaterii academice, a proceselor și evoluțiilor din spațiul educațional.

 

La Sesiunea Plenară au participat, fizic și online, personalități de elită ale educației academice și cercetării științifice, nume de marcă ale Științelor Educației, ale învățământului, științei și culturii, cărora li s-au adăugat personalități din străinătate (Italia, Spania, Franța, Cipru, Republica Moldova). Între vorbitorii români din Plen, s-au numărat: Acad. Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române, președintele Secției de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie, directorul Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” ale Academiei Române, Prof. univ. dr. Emil Păun, Prof. univ. dr. Ioan Neacșu, Prof. univ. dr. Marin Manolescu, Prof. univ. dr. Sorin Cristea, Prof. univ. dr. Romiță Iucu, Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, Prof. univ. dr. Mușata-Dacia Bocoș.

 

Vorbitorii din Sesiunea Plenară au abordat teme majore ale educației actuale, care au vizat evoluțiile și tendințele din învățământul universitar și preuniversitar pe plan european și la nivel național, necesitatea redefinirii și adaptării educației la exigențele Societății Cunoașterii și ale Erei Digitale, procesele de schimbare care implică universitățile, transformările din sistemul de învățământ românesc, aspecte specifice referitoare la profesia didactică și la statutul profesorului, la valori fundamentale, etică și integritate, la nevoia acută a modernizării și eficientizării educației sub imperativul calității, la politici și tendințe curriculare, abordări didactice, evaluare, management educațional, formare continuă. Au fost analizate transformările și evoluțiile din sistemul educațional românesc, sensul schimbării în educație, fiind relevate aspecte sensibile și puncte critice, exigențe necesare, dificultăți, provocări și posibile soluții în procesul de mare complexitate al schimbării. Încadrate în tematica și spiritul inovativ al Conferinței, intervențiile vorbitorilor străini au abordat atât teme privitoare la evoluțiile din educație la nivel european, la noi paradigme de învățare, la strategii și abordări interdisciplinare, cât și la provocările cu care se confruntă sistemele educaționale și la necesitatea optimizării acestora în cadrul european al viziunii și valorilor educației. Prelegerile din Sesiunea Plenară s-au remarcat prin viziune, cuprindere și erudiție, prin abordare obiectivă, lucidă și realistă, în cheia unui spirit critic constructiv în direcția dezvoltării educației ca sistem și proces sub semnul calității, eficienței și performanței. Dezbaterea din Plen a continuat în Sesiunile Paralele, prin lucrări care au abordat temele propuse de Conferință și subiecte derivând din acestea, într-o largă diversitate tematică, în cadrul amplu al procesului de modernizare a educației cu implicarea tehnologiei digitale. De remarcat atât numărul mare și varietatea comunicărilor, cât și calitatea și nivelul academic al acestora. Lucrările vor fi cuprinse în volumul de proceedings al Conferinței, care va fi editat la o editură cu prestigiu academic.

Prima ediție a Conferinței Internaționale de Științele Educației a fost un adevărat maraton academic sub semnul calității și excelenței științifice, susținut de o participare prestigioasă. Conferința, născută din necesitatea obiectivă a creării unui cadru comprehensiv al exprimării științifice și al dezbaterii calificate la cele mai înalte standarde academice pe tema Educației, a constituit un spațiu de elită al dialogului științific, al schimbului elevat de idei și transferului de cunoaștere de nivel european. Judecând după participare, conținut și ecourile la nivel național și internațional deja recepționate, CISE I a fost un succes academic, care va fi continuat cu edițiile următoare.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

 

25.03.2023

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]