Cautare

Admitere 2018

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

CANDIDAȚII ADMIȘI ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 02 OCTOMBRIE 2018, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, CANDIDATUL NU VA FI ÎNMATRICULAT ÎN ANUL I.


 

CONCURS  DE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2018

SPECIALIZAREA FINANȚE ȘI BĂNCI (IF)

  
SPECIALIZAREA FINANȚE ȘI BĂNCI (ID)

  
SPECIALIZAREA CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE (IF)

  
SPECIALIZAREA CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE (ID)

  
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR (IF)

  
MASTER “FISCALITATE ȘI POLITICI FINANCIARE”

  
MASTER “CONTABILITATE, AUDIT ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ”


 

ADMITERE 2018

 

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2018-2019 la următoarele programe de studii:

 

I. Ciclul de studii universitare de licență: 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/
Durata studiilor

Forma de învăţământ/
Număr de locuri

1.

Finanţe

Finanţe şi bănci

180 de credite / 3 ani (6 semestre)

IF, 60 de locuri, Acreditat

ID Bucureşti / 75 de locuri, Acreditat

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

180 de credite / 3 ani (6 semestre)

IF, 75 de locuri, Acreditat

ID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat

3.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

180 de credite / 3 ani (6 semestre)

IF, 120 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt.

Programul de studii

Nr. credite/
Durata studiilor

Forma de învăţământ

Domeniul de studii de master

Număr de locuri

1.

Fiscalitate şi politici financiare

120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

IF, Acreditat

 FINANȚE 50

2.

Contabilitate, audit și expertiză contabilă

120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

IF, Acreditat

CONTABILITATE

50

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE 

Admiterea în programele de studii universitare de licență se organizează în două sesiuni: 

SESIUNEA IULIE 2018: 

 • 31 iulie 2018. Perioada de înscriere 2 iulie 2018-28 iulie 2018

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2018: 

 • 26 septembrie 2018. Perioadă de înscriere 3 septembrie 2018-25 septembrie 2018

 

În funcție de gradul de ocupare a locurilor din sesiunea iulie 2018, la propunerea consiliului facultății, cea de-a doua perioadă de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență poate fi programată în perioada 1 august 2018-22 septembrie 2018. 

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în sesiunea septembrie 2018, 28 septembrie 2018. 

 

CONCURSUL DE ADMITERE 

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective. 

Candidații la programele de studii în limba română care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română susțin un test de verificare a cunoștințelor generale de limba română. 

Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență se calculează ca medie aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română, respectiv nota obținută la testul de verificare a cunoștințelor generale de limba română, pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română. 

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat. 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2018-2019, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente: 

I. Candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România, în limba română:

 • cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019;
 • diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată), însoțită de adeverința de student în care se precizează că actele de studii în original se află la dosarul studentului (în cazul candidaților care sunt studenți la o altă facultate);
 • diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății (sau copie legalizată) (în cazul absolvenților altor facultăți);
 • adeverința de promovare a examenului de bacalaureat (în cazul candidaților care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018, cu obligația de a prezenta la secretariatul facultății diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății, sau copie legalizată, până la data de 30 septembrie 2018, dacă vor fi declarați admiși);
 • declarație pe proprie răspundere că nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 • certificat de naștere, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • actul doveditor al divorțului, dacă este cazul, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • adeverință medicală eliberată de medicul școlar sau medicul de familie, din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, precum și că nu suferă de boli contagioase, cu mențiunea apt pentru a urma studii universitare;
 • actul de identitate în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.
 • Dosar-plic pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), denumirea facultății și a programului de studii pentru care candidează, precum și adresa de e-mail și numărul de telefon.

 

II. Candidații cetățeni ai statelor membre ale UE, ai statelor Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene, precum și pentru candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în străinătate sau în România, într-un alt sistem de învățământ decât cel românesc): 

 • cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019;
 • diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • situația școlară pentru toți anii de liceu în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • declarație pe proprie răspundere că nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, pe teritoriul României, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 • certificat de naștere în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată) sau, în cazul cetățenilor străini, certificat de naștere în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată) sau, în cazul cetățenilor străini, certificat de căsătorie în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • actul doveditor al divorțului (dacă este cazul) în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată) sau, în cazul cetățenilor străini, actul doveditor al divorțului în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau, în cazul cetățenilor străini, adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă din țara respectivă și traducere legalizată în limba română, din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, precum și că nu suferă de boli contagioase, cu mențiunea apt pentru a urma studii universitare (două exemplare în original și o copie);
 • actul de identitate în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată) sau, în cazul cetățenilor străini, actul de identitate în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de instituții abilitate ale Ministerului Educației Naționale sau certificat de absolvire al anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini;
 • cerere pentru recunoașterea studiilor (application form for recognition of studies);
 • fișa de eligibilitate emisă de Direcția Relații Internaționale a UTM;
 • dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere și, dacă este cazul, dovada achitării taxei de susținere a examenului de limba română.
 • Trei dosare-plic pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), denumirea facultății și a programului de studii pentru care candidează, precum și adresa de e-mail și numărul de telefon.

 

Candidații pentru programele de studii universitare de master vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente:

 • cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2018-2019;
 • diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată), însoțită de adeverința de student în care se precizează că actele de studii în original se află la dosarul studentului (în cazul candidaților care sunt studenți la o altă facultate);
 • diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății (sau copie legalizată);
 • diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății (sau copie legalizată), însoțită de adeverința de student în care se precizează că actele de studii în original se află la dosarul studentului (în cazul candidaților care sunt studenți la o altă facultate);
 • suplimentul la diploma de licență, în original și în copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • suplimentul la diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății (sau copie legalizată), însoțită de adeverința de student în care se precizează că actele de studii în original se află la dosarul studentului (în cazul candidaților care sunt studenți la o altă facultate);
 • adeverința de promovare a examenului de licență (în cazul candidaților care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018, cu obligația de a prezenta la secretariatul facultății diploma de licență în original și în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății, sau copie legalizată, până la data de 30 septembrie 2018, dacă vor fi declarați admiși);
 • declarație pe proprie răspundere că nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 • certificat de naștere, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • actul doveditor al divorțului, dacă este cazul, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, precum și că nu suferă de boli contagioase, cu mențiunea apt pentru a urma studii universitare;
 • actul de identitate în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.
 • Dosar-plic pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), denumirea facultății și a programului de studii pentru care candidează, precum și adresa de e-mail și numărul de telefon.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere se face la sediul facultăţii din Calea Văcăreşti nr. 189, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400. 

Candidații cetățeni ai statelor membre ale UE, ai statelor Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene, precum și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în străinătate sau în România, într-un alt sistem de învățământ decât cel românesc depun actele și documentele menționate la Departamentul Relații Internaționale (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter). 

Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa de înscriere pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor generale de limba română (pentru candidații cetățeni străini) se pot plăti la sediile casieriei Universității sau la Banca Transilvania, în contul UTM RO90BTRL04301202N01816XX, pe baza codurilor de plata, afișate pe site-ul Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor generale de limba română nu se restituie în nicio condiție.

Regulamentul de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile universitare de licenta si master pentru anul universitar 2018-2019 poate fi consultat aici. Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2018-2019 poate fi consultat aici.