PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT
“SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE ŞI A REŢELELOR INFORMAŢIONALE”

Misiunea programului de studii de masterat “Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale” constă în aprofundarea cunoştinţelor generale dobândite prin programul de studii de licenţă, care să permită abordările ştiinţifice complementare ale specializării specifice domeniului de licenţă în care masterandul s-a pregătit, să asigure înţelegerea, inovarea şi crearea de cunoştinţe noi, în concordanţă cu noile cunoştinţe în domeniu şi cu cerinţele pieţei muncii, care să asigure un surplus de valoare pregătirii dobândite de masterand prin programul de studii de licenţă, asigurându-i astfel o integrare mai facilă pe piaţa muncii.

Programul de studii universitare de masterat se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă în specializarea informatică, precum şi altor absolvenţi cu studii universitare de licenţă care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul securităţii sistemelor informatice şi reţelelor informatice.
Obiective specifice programului de studii de masterat “Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale” sunt următoarele:
 • înţelegerea problematicii complexe a diferitelor aspecte privind securitatea sistemelor şi reţelelor informatice, precum şi însuşirea modului de rezolvare a problemelor practice.
 • înţelegerea rolului tehnologiilor pentru detecţia diferitelor entităţi aflate în zona securitatii sistemelor şi reţelelor informatice;
 • dobândirea de cunoştinţe privind achiziţia, procesarea şi transmiterea informaţiilor între diferite sisteme şi reţele informatice;
 • prezentarea sistemică a tehnologiilor moderne folosite în asigurarea securitatii sistemelor informatice şi a reţelelor informatice;
 • legislaţie şi standarde nationale şi internaţionale în domeniul securităţii sistemelor informatice şi reţelelor informatice;
 • însuşirea de cunoştinţe cu privire la amenintarile, vulnerabilitatile si riscurile de securitate specifice sistemelor şi reţelelor informatice;
 • dezvoltarea abilităţilor cu privire la elaborarea de soluţii pentru implementarea arhitecturilor software şi hardware de securitate ale sistemelor şi reţelelor informatice ;
 • însuşirea metodologiei de cercetare ştiinţifică şi de elaborare a proiectelor ştiinţifice specifice securităţii sistemelor şi reţelelor informatice;
 • prezentarea mecanismelor de asigurare a securităţii bazelor de date;
 • cultivarea şi dezvoltarea abilităţilor de management al proiectelor informatice;
 • asigurarea aptitudinilor şi deprinderilor de a elabora, executa şi coordona activităţi de testare şi evaluare a soluţiilor informatice de securitate.
Pe baza competenţelor dobândite în timpul studiilor universitare de masterat, absolvenţii pot ocupa o gamă foarte largă de locuri de muncă din diverse domenii, cum ar fi: programatori de aplicaţii software din diverse domenii,proiectanţi de site-uri WEB, proiectanţi de sisteme de calcul si servicii de reţea, informaticieni, consultanţă şi expertiză de specialitate, profesori de informatică, cercetători în informatică, administratori de reţele de calculatoare, administratori pentru securitatea sistemelor informatice şi administratori de baze de date.
LISTA DISCIPLINELOR STUDIATE:
 
ANUL I

ANUL II


Facultatea de Informatică
din cadrul Universităţii Titu Maiorescu are contracte de colaborare cu unităţi de elită în domeniul informaticii (MICROSOFT, CISCO, HEWLET PACKARD).
 


Acte şi documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:

 • diploma de bacalaureat (în original şi copie legalizată);
 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (în original şi copii legalizate);
 • adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă, în original, pentru promoţia 2012;
 • documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor universitare de către direcţia de specialitate a M.E.C.T.S. (se depune de către candidaţii care au efectuat studiile universitare în străinătate);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate şi diploma de licenţă însoţită de suplimentul la diplomă (copii legalizate);
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului pentru a urma studii superioare;
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • buletin/carte de identitate/paşaport în copie;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (se depune de către candidaţii cetăţeni străini străini;
 • cerere de înscriere la concursul de admitere şi de înmatriculare la studii universitare de master.