SECRETAR: Elvira Bucătaru

ADRESA: Strada Gheorghe Petrașcu, nr. 67A, etaj 1, cam. 106, sector 3, București, cod 031593

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: 
LUNI – orele 12.00 – 14.00
MIERCURI – orele 10.00 – 12.00
JOI – orele 12.00 – 14.00

 

E-mail: rezidentiat@univ.utm.ro

Telefon: 0746.756.726

DETAȘĂRI

 

Detașarea medicilor , medicilor dentiști confirmați rezidenți se poate aproba pe o perioadă de un an de zile, pentru motive justificate: în scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire în situația în care, un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire; probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar; situații deosebite familiale sau locative; alte situații excepționale, cu condiţia ca durata maximă de detaşare să nu depăşească 12 luni în perioada de pregătire ca rezident. Detaşarea nu poate fi efectuată în cursul ultimului an al rezidenţiatului;

Dosarul în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente:

La cerere de detașare primire / plecare se va specifica pentru fiecare modul de pregătire:

 

 • Denumire modul, perioada de desfăşurare
 • Unitatea sanitară, secția, coordonatorul
 • Motivele pentru care se solicită detaşarea
 • Rezidentul trebuie să meargă la DSP-ul de unde aparține, pentru precizarea perioadei de detașare. Dosarul se depune la sediul Ministerului Sănătății, iar de acolo obține cele 2 foi – una pentru Centrul de pregătire și una pentru spitalul plătitor.
 • În cazul detașărilor, se poate pleca în orice perioadă din an. Rezidentul aparține în continuare de centrul universitar din care a plecat și are obligația de a-și trimite pontajul lunar la spitalul său plătitor inițial (acesta poate fi trimis prin fax sau prin email). Examenul de specialitate se vasusține în centrul din care a plecat (rezidentul fiind detașat, nu transferat).

 

 

Cererea de detașare primire din alte centre universitare, în vederea pregătirii în rezidenţiat este aprobată în limitele locurilor disponibile, cu acordul coordonatorului de rezidenţiat în modulul respectiv.

 

Afișarea listelor cu cererile admise/respinse se afișează pe site-ul Ministerului Sănătății și pe site-ul oficial la rezidențiatului. https://rezidentiat.ms.ro/rr/afisares/detasare

 

Cerere detașare primire

Cerere detașare plecare 

Transferul presupune schimbarea centrului universitar, precum și a spitalului plătitor. Practic, rezidentul care se transferă, se mută definitiv în noul oraș/centru.

Există două perioade de transfer pe an, iar în acest interval există un număr de locuri pe specialitate pentru fiecare centru universitar.

În vederea schimbării centrului de pregătire, rezidenții interesați vor prezenta pentru obținerea avizului conducerii Universității Titu Maiorescu, următoarele documente:

 

–  Cerere transfer;

–  Documente justificative privind motivele solicitării;

–  Acordul de plecare al conducerii instituției de învățământ superior;

–  Acordul de primire al conducerii instituției de învățământ superior;

–  Acordul unui coordonator de rezidențiat din specialitatea în care este confirmat rezidentul din centrul universitar de primire;

–  Acordul unui coordonator de rezidențiat din specialitatea în care este confirmat rezidentul din centrul universitar de plecare;

– La cererea de transfer completată, plecare / primire, este nevoie de acordul coordonatorului, al Directorului de Departament și al Rectorului Universității

Cererile pentru obținerea aprobărilor Directorului de Departament și al Rectorului Universității Titu Maiorescu, se transmit secretariatului Departamentului de Pregătire în Rezidențiat.

Dosarele se vor putea transmite și prin poștă sau servicii de curierat în perioada 11-25 martie 2023, inclusiv.

Analizarea cererilor depuse se va face în perioada 2-10 aprilie 2024. Afișarea listelor cu cererile admise/respinse se va face la data de 17 aprilie 2024 pe site-ul Ministerului Sănătății și pe site-ul oficial la rezidențiatului. Schimbarea centrelor de pregătire va fi operațională cu data de 1 mai 2024.

 

 Cerere transfer primire în UTM

Cerere transfer plecare 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

PUBLICAȚIA

 

privind înscrierea la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă sesiunea martie 2024

 

Ministerul Sănătăţii  organizează înscrierea la programul de pregătire în cea a doua specialitate în regim cu taxă în perioada 23 martie – 31 martie 2024 pentru posesorii certificatului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist, conform Ordin M.S. nr. 62/10.01.2024 publicat în Monitorul Oficial nr. 28 din 12 ianuarie 2024.

 

Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior privind înscrierea la programul de pregătire, pe specialitățile și locurile propuse pentru această sesiune, în perioada 15.03.2024-24.03.2024 inclusiv.

 

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea martie 2024, vor fi transmise prin serviciile poștale la Direcția Politici de Resurse Umane în Sănătate din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sector 1, cod 010043, Bucureşti, în perioada 23.03.2024-31.03.2024, inclusiv, data poştei cel târziu 31.03.2024.

 

Dosarul candidatului cuprinde:

 1. cererea de înscriere, în care se va preciza: numele şi prenumele, locul actual de muncă şi tipul de contract de angajare, specialitatea actuală, specialitatea pentru care se doreşte înscrierea, datele de contact (nr. telefon, e-mail), precum și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Anexei nr. 1 a Ordinului M.S. nr. 62/10.01.2024.
 2. acordul angajatorului de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, cu precizarea specialităţii şi a centrului universitar de pregătire. Unităţile sanitare publice vor preciza, în adresă, modul de încadrare şi retribuire pe această perioadă, precum şi stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Cei neîncadraţi vor declara pe proprie răspundere acest statut;
 3. avizul de înscriere la programul de pregătire eliberat de rectoratul sau după caz, decanatul instituţiilor de învăţământ medical superior;
 4. copia conform cu originalul a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licență);

5.copia conform cu originalul a certificatului de medic specialist/primar în prima specialitate;

 1. copia conform cu originalul a certificatului de liberă practică sau a certificatului de membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza valabilă pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. certificat medical de sănătate conform prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic (viză medic specialist/primar psihiatrie) pentru specialitatea solicitată-original;
 3. copia conform cu originalul a actului de identitate B.I./C.I., în termen de valabilitate;
 4. copia conform cu originalul a documentelor privind schimbarea numelui, dacă este cazul;
 5. angajamentul de plată privind taxa de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, conform prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist, cu completările ulterioare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 a Ordinului M.S. nr. 62/10.01.2024.
 6. declarația pe propria răspundere a candidatului că documentele depuse la dosarul de înscriere în copie, sunt conforme cu originalele deținute.

Cuantumul sumelor achitate pentru pregătirea în cea de a doua specialitate cu taxă, asumate prin angajamentul de plată, va fi verificat de către instituțiile abilitate aflate în subordinea Ministerului Sănătății, obligatoriu, la schimbarea stagiilor  de pregătire sau dacă acestea au durata mai mare de 6 luni, semestrial.

În urma verificărilor, candidații care nu vor respecta termenii angajamentelor de plată vor fi eliminați din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile  art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010, cu completările ulterioare.

 

După finalizarea tuturor verificărilor și efectuarea procedurilor necesare, la data de 31.05.2024 se vor afișa pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, listele  aprobate ale medicilor înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă din sesiunea martie 2024, pe specialități și centre universitare de pregătire, la rubrica Informații de interes public/Examene și concursuri.

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, va începe la data de 01.06.2024, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de bază.

Dosarele incomplete se vor completa până la data de 07.06.2024. Candidații care nu vor completa dosarele până la această dată vor fi respinși.

Durata de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă este cea prevăzută de Ordinul ministerului sănătății nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ooooo 000 ooooo

Cerere înscriere a doua specialitate cu taxă

Echivalare stagii 

Cerere rotație stagiu a doua specialitate cu taxă 

Schimbarea specialității în care a fost confirmat rezidentul este posibilă:

 1. printr-un nou concurs de rezidențiat;
 2. în cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sănătăți, dacă solicitantul îndeplinește condițiile minime la specializarea cerută.

Solicitanții prevăzuți la punctul 2 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • în cazul medicilor rezidenți – să se afle în primele 36 de luni de la începerea pregătirii;
 • în cazul medicilor stomatologi rezidenţi şi respectiv al farmaciştilor rezidenţi, termenul este de maximum 18 luni.
 • punctajul obţinut la concursul de rezidenţiat promovat să fie cel puţin egal cu cel mai mic punctaj de la specialitatea solicitată în centrul universitar respectiv
 • schimbarea de specialitate se realizează numai cu avizul de primire al instituţiei de învăţământ superior cu profil medical acreditate şi al unui coordonator acreditat din centrul universitar de pregătire.
 • avizul coordonatorului/directorului de program va conţine obligatoriu şi recomandarea privind stagiile ce pot fi echivalate ca urmare a schimbării specialităţii.
 • schimbarea specialităţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, o singură dată pentru acelaşi concurs de rezidenţiat promovat.

Solicitanții vor depune la Ministerul Sănătății cerere olografă, în nume propriu, însoțită de următoarele documente:

 • Documente care să justifice cererea;
 • Copie xerox prima pagină a  carnetului de rezident;
 • Avizul coordonatorului în specialitatea solicitată, din centrul universitar de pregătire.

Cerere schmbare specialitate

Rezidenţiatul se poate întrerupe din următoarele motive: participarea la forme de pregătire în afara României, însoţirea soţului/soţiei în misiune oficială sau la studii în străinătate, concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani şi altele, potrivit legii.

Întreruperile de rezidenţiat, cu excepţia stagiilor de pregătire efectuate în afara României şi recunoscute, duc la prelungirea rezidenţiatului cu perioada respectivă.

Întreruperea nejustificată a rezidenţiatului pe o perioadă mai mare de 6 luni atrage măsura încetării calităţii de rezident.

Aveţi obligaţia să înştiinţaţi următoarele unităţi:

 • Direcţia de Sănătate Publica București
 • Departamentul pentru Pregătire prin Rezidențiat al Universității Titu Maiorescu

cu urmatoarele documente: cerere pentru întrerupere rezidențiat pentru obținerea acordului coordonatorului de  rezidentiat.

La unitatea sanitara de încadrare se depun certificatele medicale, respectiv cererea de suspendare a contractului de muncă pentru concediu de creştere şi îngrijire copil în vârstă de până la 2 ani.

Perioada de concediu medical, concediu pre/postnatal și crestere și îngrijire copil, duce la prelungirea rezidențiatului.

Pentru obținerea aprobării prelungirii rezidențiatului aveți obligația de a trimite, înainte cu o lună de reluarea pregătirii în rezidenţiat, la Ministerului Sănătăţii – Direcția de politici de Resurse Umane în Sănătate –  str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București,  urmatoarele documente:

 • Avizul coordonatorului de rezidentiat
 • Copie concediu medical
 • Copia certificatului de naştere al copilului
 • Copie document schimbare de nume (daca este cazul)
 • Adeverinţă de la unitatea de încadrare care să cuprindă perioada concediului  medical, pre/postnatal, respectiv perioada concediului de creştere şi îngrijire copil în vârsta de pana la 2 ani.

 

Cerere întrerupere rezidențiat 

Perioada de concediu medical, concediu pre/postnatal și crestere și îngrijire copil,   duce la prelungirea rezidențiatului.

Revine în sarcina rezidentului să solicite Ministerului Sănătăţii prelungirea stagiului de rezidenţiat cu perioada întreruptă, la reluarea activităţii.

 

Documente necesare pentru prelungirea rezidențiatului:

 

Cerere
– Adeverință emisă de angajator( în original) din care să rezulte specialitatea, anul de rezidențiat și perioada/perioadele întreruperii activității, motivele

– Documente care să ateste motivul prelungirii rezidențiatului

– Copie act de identitate
– Copie certificat naștere copil(dacă este cazul)
– Copie document schimbare nume(dacă este cazul)
– Copie integrală carnet rezident

Cerere prelungire rezidențiat