ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

PROGRAME DE CERCETARE

Programarea cercetării

Activitatea de cercetare din Facultatea de Drept se desfăşoară  conform Regulamentului de organizare și desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică  in Universitatea Titu Maiorescu precum și conform Regulamentului de organizare și finanțare a activităţii de cercetare ştiinţifică  in Universitatea Titu Maiorescu.

Activitatea de cercetare ştiinţifică are ca obiective :

 1. reconsiderarea şi identificarea priorităţilor în domeniul dezvoltării-inovării;
 2. creşterea competitivităţii, dezvoltarea colaborărilor şi constituirea de parteneriate între diferiţi actori din domenii prioritare cercetării, dezvoltării şi inovării;
 3. dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică şi deschiderea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare(CDI) către mediul ştiinţific internaţional;
 4. obţinerea de rezultate ştiinţifice relevante şi performante, reflectate în lucrări ştiinţifice cotate pe plan naţional şi internaţional;
 5. creşterea capacităţii de inovare, dezvoltare tehnologică şi asimilarea în producţie a rezultatelor cercetării în vederea creşterii calităţii vieţii;
 6. susţinerea performanţei universităţii, prin asigurarea continuităţii şi implementarea strategiilor proprii de dezvoltare a activităţii de cercetare ştiinţifică;
 7. introducerea unor indicatori cantitativi şi calitativi care să conducă la rezultate concrete, cu efecte măsurabile şi să permită o evaluare judicioasă a rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare;

Activitatea de cercetare in Facultatea de Drept are la bază un Plan strategic conceput pe diverse orizonturi de timp, cuprinzând obiectivele generale şi specifice, temele de cercetare, colectivele şi responsabilii, termenele de realizare, modalităţile de valorificare şi costurile estimative.

Astfel, Facultatea de Drept dispune de plan de cercetare ştiinţifică propriu circumscris intereselor de cercetare instituționale și de un plan al manifestarilor științifice.

Temele de cercetare abordate de cadrele didactice se înscriu în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică şi în aria tematică a domeniului de licența.

Conform acestui plan,

Obiectivele generale ale activităţii de cercetare ştiinţifică  derulate de cadrele didactice ale Facultatii de Drept implicate in programul de licența supus reevaluarii sunt:

– promovarea cercetării ştiinţifice din facultate la standarde naţionale şi internaţionale prin participarea la Programele naţionale/europene şi internaţionale de cercetare;

– implicarea tinerilor în cercetarea ştiinţifică (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi);

– strângerea legăturilor cu mediul juridic în vederea oferirii de soluţii, prin contracte de cercetare şi transfer tehnologic, la probleme specifice;

– înmulţirea parteneriatelor si colaborărilor ştiinţifice cu diverse institute de cercetare si universităţi din ţara si străinătate;

– atragerea de venituri suplimentare din cercetarea ştiinţifică pentru dezvoltarea facultăţii si universităţii.

Obiectivele specifice ale activităţii de cercetare ştiinţifică  sunt:

 • accesarea fondurilor structurale şi a competițiilor de proiecte de cercetare naționale si  internaţionale;
 • încheierea de contracte de cercetare şi transfer tehnologic cu mediul de afaceri;
 • identificarea căilor pentru realizarea  unui echilibru între activităţile de cercetare  şi cele de predare, în funcţie de specificul  facultăţii, departamentelor, domenii prioritare, surse de finanţare etc.
 • elaborarea de lucrări ştiinţifice valorificate prin:
  • publicare în reviste de specialitate, indexate in baze de date internaţionale si cotate ISI;
  • publicare în proceedings-urile unor simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale cu vizibilitate;
  • participare la manifestări ştiinţifice de prestigiu în ţară şi în străinătate;

De asemenea, conform Regulamentului de organizare, desfăşurare si finanțare a activităţii de cercetare ştiinţifică  in Universitatea Titu Maiorescu, proiectele de cercetare la nivelul instituţiei sunt finanţate prin obţinerea de granturi/contracte naţionale sau internaţionale şi sunt realizate de către personalul didactic şi de cercetare, corespunzător numărului de ore alocat anual, în funcţie de gradul didactic şi ştiinţific.

 

Realizarea cercetării

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o sarcină expresă a fiecărui cadru didactic, prevăzută în statele de funcţiuni şi în fişele posturilor.Această activitate se realizează în mod individual sau prin intermediul colectivelor de cercetare.De asemenea, la activitatea de cercetare științifica participă doctoranzii, masteranzii și studenții  facultăţii noastre. Principalele modalități de realizare a activității de cercetare științifică sunt:

 • cercetare ştiinţifică realizată în mod independent de cadrele didactice prin articolele publicate în reviste de prestigiu sau indexate în baze de date internaționale, precum și prin numeroase articole prezentate în cadrul Conferințelor naționale, dar și a Conferințelor internaționale desfășurate în țară sau în străinătate;
 • cercetarea științifică concretizată în elaborarea unor monografii cu impact major teoretic și practic;
 • implicarea în proiecte de cercetare finanțate din fonduri europene;
 • implicarea în activități colective de cercetare;
 • prezența cadrelor didactice în Colectivele de Redacție ale revistelor cu prestigiu în domeniul juridic;
 • deținerea calității de membru în Asociații reprezentative ale domeniul juridic;
 • organizarea de Conferințe pe teme ce se circumscriu problemelor juridice majore ale vremii;
 • coordonarea activității de cercetare studențești și a masteranzilor, dar și a doctoranzilor în calitate de coordonatori de doctorat.

Subliniem cu precădere, activitatea de cercetare științifică desfășurată de colectivul de cadre didactice implicat în elaborarea Enciclopediei Romane. Menționăm faptul, că acest proiect realizat în colaborare cu Institutul de cercetări juridice Andrei Radulescu al Academiei Romane a creat cadrul unei colaborări științifice de valoare prin colaborarea realizată între cadrele didactice ale Facultății de Drept și cadre didactice din alte instituții de învațământ sau personalitați marcante ale vietii juridice.

Centrul de cercetari juridice coordonat de Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu a constituit în permanență o modalitate de implicare colectivă a cadrelor didactice ale Facultății de Drept, fiind de multe ori gazda unor evenimente ocazionate de prezența unor personalități din domenii de interes pentru juriști.

Cercetarea dispune de resurse financiare consistente pentru a se putea realiza obiectivele propuse.Toate sălile de curs sunt dotate cu echipamente tehnice audio-vizuale (videoproiector, ecran de proiecţie, laptop, retroproiector) şi pot fi folosite si pentru derularea unor activităţi de cercetare ştiinţifica.

Totodată, ca urmare a unui Acord încheiat în anul 2009 între Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi Rectorul Universităţii Titu Maiorescu a fost înființat Centrul de Documentare Europeană (CDE) al Universităţii Titu Maiorescu.  Acest Centru de documentare face parte din reţeaua serviciilor de informare Europe Direct gestionată de Comisia Europeană şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bibliotecii Universităţii Titu Maiorescu. In baza Acordului semnat, CDE primeşte, cu titlu gratuit, publicaţii ale instituţiilor Uniunii Europene ce se distribuie de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene în Luxemburg.

Valorificarea cercetării

La nivelul Facultăţii de Drept exista colective de cercetare ştiinţifică ce beneficiază de o baza materială şi un suport logistic adecvat realizării obiectivelor de cercetare ştiinţifică propuse.

În ultimii ani, colectivele de cercetare din cadrul Facultăţii noastre au obţinut, în urma unor competiţii , finanţate din surse nerambursabile provenind din fonduri europene pentru următoarele proiecte de cercetare:

 • Burse doctorale de  pregătire  ecoeconomică  şi    bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice -POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77082;
 • Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/141699.

Totodată, Facultatea de Drept organizează  sau colaborează la organizarea unor evenimente majore cu caracter științific, dupa cum urmează:

– Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale – Ediţia I  “Politica legislativă între reglementare europeană, naţională şi internaţională. Noi perspective ale dreptului”  (24-25 mai 2013). Secţiuni: Drept privat,Drept public ,Drept penal, Drept comparat, Drept european şi internațional. Au fost prezentate 76 de lucrări științifice, ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. 30 dintre lucrări au fost prezentate de cadrele didactice ale facultăţii de Drept. Desfășurată trilingv, în română, engleză și franceză, conferința s-a bucurat de prezența a peste 10 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel. Volumul conferinței, realizat la Editura Hamangiu, a fost distribuit fiecărui participant la începerea lucrărilor și, ulterior a fost distribuit la cei mai reputați profesori din România, precum și în bibliotecile universitare. Volumul are ISBN 978-606-678-642-3.

– Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale – Ediţia a II-a,,Rolul Europei într-o societate polarizată”, Bucureşti, (9-10 mai 2014). Conferința s-a realizat în parteneriat cu Asociația Română de Drept și Afaceri Europene, precum şi cu Editura Hamangiu. Lucrările conferinței s-au desfășurat pe 5 (cinci) secțiuni, respectiv  Drept privat, Drept public ,Drept penal, Drept comparat, Drept european şi internațional. Manifestarea a reunit oameni de ştiinţă din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, şi practicieni ai dreptului. Au fost împărtăşite experienţe şi rezultate de cercetare cu privire la aspecte legate de reforma legislaţiei în spiritul noilor curente naţionale, europene şi internaţionale. Lucrările conferinței au fost publicate în volumul acesteia apărut la Editura Hamangiu , având ISBN 978-606-27-0020-1. Au fost prezentate 93 de lucrări ştiinţifice dintre care 28 au fost prezentate de cadrele didactice ale facultăţii de Drept.

– Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale – Ediţie specială, Dreptul între modernizare și tradiție. Implicații asupra organizării juridice, politice, administrative și de ordine publică, ( București 21-23 aprilie 2015), indexată ISI, organizată în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5./S/141699, proiect strategic ID.141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resuselor Umane 2007-2013, beneficiar Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept, parteneri Universitatea din Craiova-Facultatea de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași-Facultatea de Drept pe 4 secțiuni: Drept privat, Drept public, Drept European, Științe penale. S-au prezentat 126 de lucrări științifice dintre care 30 au fost prezentate de cadrele didactice ale Facultății de Drept UTM.  

– Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale – Ediţia a III-a, Dreptul între modernizare și tradiție. Implicații asupra organizării juridice, politice, administrative și de ordine publică, Perspectivele dreptului național și european în contextul provocărilor complexe ale societății contemporane (12-13 mai 2016), în curs de indexare ISI. Au fost prezentate 81 de lucrări ştiinţifice dintre care 31 de lucrări au fost prezentate de cadrele didactice ale Facultăţii de Drept.

– Conferința Internațională Uniformizarea dreptului – efecte juridice și implicații sociale, politice și administrative (Iași, 23-25 octombrie 2014), ), indexată ISI, organizată în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5./S/141699, proiect strategic ID.141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resuselor Umane 2007-2013, beneficiar Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept, parteneri Universitatea din Craiova-Facultatea de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași-Facultatea de Drept pe 4 secțiuni: Drept privat, Drept public, Drept European, Științe penale. S-au prezentat 139 de lucrări științifice dintre care 30 au fost prezentate de cadrele didactice ale Facultății de Drept UTM.  

– Conferința Internațională Educație și Creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, ediția a VI-a, București 22-24 noiembrie 2012, indexată în SSRN, organizată pe 10 secțiuni. În cadrul secțiunii a 2-a Drept au fost prezentate 52 de lucrări științifice dintre care 20 au fost prezentate de cadrele didactice ale Facultății de Drept a UTM;

– Conferința Internațională Educație și Creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, ediția a VII-a, București 21-23 noiembrie 2013, indexată în SSRN, organizată pe 11 secțiuni. În cadrul secțiunii a 2-a Drept au fost prezentate 54 de lucrări științifice dintre care 28 au fost prezentate de cadrele didactice ale Facultății de Drept a UTM;

– Conferința Internațională Educație și Creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, ediția a VIII-a, București 20-22 noiembrie 2014, indexată în SSRN, organizată pe 10 secțiuni. În cadrul secțiunii a 2-a Drept au fost prezentate 60 de lucrări științifice dintre care 23 au fost prezentate de cadrele didactice ale Facultății de Drept a UTM;

– Conferința Internațională Educație și Creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, ediția a VIX-a, București 19-21 noiembrie 2015, indexată în SSRN, organizată pe 12 secțiuni. În cadrul secțiunii a 2-a Drept au fost prezentate 48 de lucrări științifice dintre care 19 au fost prezentate de cadrele didactice ale Facultății de Drept a UTM;

Conferințe profesionale cu caracter aplicat:

– Conferinta (interactivă) Noul cod de procedură civilă la început de drum organizată în perioada 5-6 aprilie 2013 de Universitatea Titu Maiorescu in colaborare cu Editura Hamangiu si Volonciu Legal Training și-a propus să supună atenției o serie de instituții procesual civile care, ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă au căpătat conotații noi. Manifestarea a fost dedicată în special practicienilor, urmărind însă și formarea unor piloni de bază la acest moment de cotitură în legislația procesuală.

– Conferința interactivă Noul Cod penal și noul Cod de procedură penală la început de drum, 21-22 martie 2014, organizată de UTM-Facultatea de Drept, parteneri, Editura Hamangiu, Baroul București și-a propus să supună atenției o serie de instituții penale și procesual penale care, ca urmare a intrării în vigoare a noilor coduri au căpătat semnificațiii noi. Manifestarea a fost dedicată în special practicienilor, urmărind însă și formarea unor piloni de bază la acest moment de cotitură în legislația penală.

Revistă proprie:

– editare conform normelor CNCSIS a revistei Analele Universităţii Titu Maiorescu  seria Drept Revista este indexată în HeinOnline, apare anual fiind redactată în prezent doar în limba engleză. În viitor urmeaza a fi publicată atât în limba română cât și în limba engleză. Primul număr al revistei a apărut în anul 2002. În perioada 2012-2015 au fost publicate 87 de articole dintre care 30 aparținând cadrelor didactice ale facultății (Analele Universității Titu Maiorescu, Drept, Seria nouă, 2012, anul XI cuprinde 17 de articole dintre care 9 sunt semnate de cadre didactice ale facultății, Analele Universității Titu Maiorescu, Drept, Seria nouă, 2013, anul XII cuprinde 13 de articole dintre care 7 sunt semnate de cadre didactice ale facultății, Analele Universității Titu Maiorescu, Drept, Seria nouă, 2014 anul XIII cuprinde 22 de articole dintre care 6 sunt semnate de cadre didactice ale facultății, Analele Universității Titu Maiorescu, Drept, Seria nouă, 2015, anul XIV, număr special cuprinde 35 de articole dintre care 8 sunt semnate de cadre didactice ale facultății, Analele Universității Titu Maiorescu, Drept, Seria nouă, 2015, anul XIV – Partea a II-a cuprinde 25 de articole dintre care 8 sunt semnate de cadre didactice ale facultății);

Participare internațională:

– Universitatea Titu Maiorescu este un membru activ al Agenției Universitare a Francofoniei. Ca materializare a acestui lucru, în perioada 16-17 septembrie 2016, Universitatea Titu Maiorescu a găzduit în parteneriat cu ESFAM (Școala Superioară de Administrație și Management a Francofoniei) și Noua Universitate din Bulgaria, a 3-a ediție a Conferinței Internaționale Gestion des Ressources et Gouvernance (Gestiunea Resurselor și Guvernanță). Acest eveniment de anvergură, la care au participat mai multe țări francofone s-a desfășurat în aula Universității Titu Maiorescu din București. Astfel, în 16 și 17 septembrie Aula Magna și sălile de conferință din cadrul Universității au găzduit comunicări științifice de mare valoare dintre care 10 au venit din partea profesorilor de la Universitatea Titu Maiorescu. În acest eveniment s-au implicat activ și Agenția Universitară a Francofoniei și Delegația de la București a regiunii Wallonie Bruxelles, care au participat nu numai la sponsorizarea evenimentului, ci și la organizarea și popularizarea lui;

Dezbateri tematice:

– Facultatea de Drept în colaborare cu Asociația Română de Drept și Afaceri Europene a organizat din anul 2013 o serie de dezbateri având ca teme probleme actuale ale spațiului european.

În plus, ca rezultat al activității individuale de cercetare științifică, cadrele au asigurat:

– publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste juridice de prestigiu ( în perioada 2012-2015 au fost publicate în alte reviste indexate BDI precum Dreptul, Curierul Judiciar, Acta Universitatis George Bacovia,  Juridica, Revista de Drept Public, Analele Universității din Oradea, Fascicula Protecția Mediului, revistă B+,  Revista Română   de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Pandectele Române, Valahia University Law Study, Revista Acta Universitatis Danubius, Revista Agora International Journal of Juridical Sciences, “Perspectives of Business Law” Journal,  Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Tribuna Juridică ,  Revue Europeenne de droit social, Journal of legal Studies, Studii şi Cercetări Juridice, Serie Nouă, Caiete de Drept  Internaţional, Pro Lege, Jurnalul de studii Juridice, Revista Română de Executare Silită și altele 145 articole) sau prezentarea de studii la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (48 de articole au fost publicate în volume proceedings indexate ISI ale unor conferințe internaționale, 175 de articole au fost publicate în volume proceedings indexate BDI ale unor conferințe internaționale, 33 de articole au fost publicate în volume proceeding neindexate ISI sau BDI cu ISBN ale conferințelor internațonale;

– participarea cadrelor didactice în calitate de formatori/membri în echipele de management/implementare în cadrul proiectelor de cercetare POSDRU, PODCA, etc, la care Universitatea Titu Maiorescu participă în calitate de beneficiar sau partener;

– realizarea de work-shopuri tematice (peste 10 în ultimii 3 ani);

– mobilități interne ale studenților doctoranzi (la Craiova și Iași);

– mobilități externe ale studenților doctoranzi (în universități din Spania, Franța, Germania, Ungaria, Italia);

– realizare de doctorat în cotutelă, doctorat susținut de lector dr. Ispas Petruța Elena, cu diplomă obținută în Spania;

– participare la conferințe organizate de instituții de învățământ din străinătate;

– participare la stagii organizate de instituții internaționale;

În prezent în facultatea noastră două cadre didactice au calitatea de Membru de Onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, iar trei cadre didactice au calitatea de cercetători asociaţi  la Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Finanțarea acestor activităţi de cercetare ştiintifice se realizează atât intern, de către Universitatea Titu Maiorescu, cât şi prin finanţări externe.

Rezulatele cercetării individuale sau colective a cadrelor didactice ale facultății noastre se bucură de aprecieri în mediile academice universitare de profil juridic, recunoașterea concretinzându-se prin premii sau distincţii acordate individual cadrului didactic pentru contribuțiile stiinţifice, sau prin citări, cotări sau menționări în baze de date internaţionale.