PROGRAME DE STUDIU DE MASTER

 1. Dreptul afacerilor – 1 an (2 semestre)
 2. Drept civil şi drept procesual civil aprofundat – 1 an (2 semestre)
 3. Ştiinţe penale – 1 an (2 semestre)
 4. Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală – 1 an (2 semestre)
 5. Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european – 1 an (2 semestre)
 6. Drept medical – 1 an (2 semestre)

Acte şi documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:

 • diploma de bacalaureat (în original şi copie legalizată);
 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (în original şi copii legalizate);
 • adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă, în original, pentru promoţia 2014;
 • documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor universitare de către direcţia de specialitate a M.E.C.T.S. (se depune de către candidaţii care au efectuat studiile universitare în străinătate);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate şi diploma de licenţă însoţită de suplimentul la diplomă (copii legalizate);
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului pentru a urma studii superioare;
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • buletin/carte de identitate/paşaport în copie;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (se depune de către candidaţii cetăţeni străini);
 • cerere de înscriere la concursul de admitere şi de înmatriculare la studii universitare de master.

Candidatul va prezenta actele şi documentele de mai sus într-un dosar-plic.