Asigurarea calității în cadrul Facultății de Drept se realizează conform  documentelor adoptate la nivelul Universității Titu Maiorescu și implementate la nivel de Facultate.

În acest sens, Fcultatea de Drept aplică prevederile:

 

 

Politica Facultății de Drept referitoare la calitate vizează:

 • îmbunătățirea continua a sistemului de management prin instruiri la toate nivelele și analiza anuală a acestui sistem;
 • realizarea obiectivelor calității stabilite la fiecare început de an academic și analiza anuală a îndeplinirii acestora;
 • îmbunătățirea continua a procesului de învățare-predare, prin promovarea unui învățământ centrat pe student;
 • creșterea calității cercetării științifice;
 • corelarea programelor de studii cu cerințele părților interesate-studenți și angajatori.

În cadrul Facultății de Drept este constituită Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Facultății de Drept cu următoarea componență:

 

 1. univ.dr.Manuela Tăbăraș-președinte
 2. univ.dr.Carmen Pălăcean-Director Departament Drept Privat
 3. Lector univ.dr.Bogdan Vîrjan-Director Departament Drept Public
 4. univ.dr.Felicia Maxim -Prodecan
 5. univ.dr.Marieta Safta-membru
 6. Lector univ.dr.Mihaela Iliescu-membru
 7. Student Curt Tinică Ionuț-membru

 

Studenții sunt consultați permanent prin metode formale și informale privind toate aspectele legate de procesul educațional, serviciile studențești și infrastructura oferite de universitate, inclusiv prin reprezentarea lor în organele de conducere ale Facultății și Universității. Distribuirea și prelucrarea chestionarelor de evaluare se face, în prezent, prin intermediul platformei Microsoft Teams.

Pentru evaluarea periodică a cadrelor didactice, în Universitatea Titu Maiorescu se utilizează mai multe criterii și modalități detaliate în Procedura de evaluare a cadrelor didactice și de cercetare științifică. Criterii și standarde de performanță. Această evaluare se referă la cunoștințele de specialitate, abilitățile specifice de comunicare și relaționare în mediul academic, capacitatea de transmitere a cunoștințelor către studenți și implicit de utilizare a unui set specific de metode și instrumente didactice și pedagogice de predare-învățare, potențialul de cercetare științifică și deontologia morală și profesională a fiecărui cadru didactic implicat în procesul educațional, respectarea regulamentelor și a disciplinei în procesul de învățământ, implicarea în activitățile departamentului, facultății, universității etc.

Astfel, pentru evaluarea calității personalului didactic și a altor activități specifice procesului de învățământ se utilizează mai multe instrumente, respectiv:

 • Fișa de autoevaluare a cadrului didactic;
 • Fișa de evaluare colegială a cadrului didactic;
 • Fișa de evaluare a cadrului didactic de către Directorul de departament;
 • Chestionarul de evaluare a cadrului didactic de către studenți/masteranzi.
 • Chestionarele specific Programului de studii de licență ID privind evaluarea sistemului tutorial, evaluarea materialelor didactice puse la dispoziția studentului ID, dar și evaluatea  Platformei Microft Teams.

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți se realizează după fiecare semestru, la toate formele de  învățământ  (curs, seminar, lucrări practice), prin intermediul unui chestionar de evaluare, aprobat de Senatul UTM.

Evaluarea colegială se desfășoară anual, fiecare cadru didactic fiind evaluat de către 3 colegi din Departament.

Evaluării colegiale i se adaugă autoevaluarea cadrelor didactice care se realizează la sfârșitul fiecărui an universitar, pe același model de chestionar ca și evaluarea colegială.

Coroborat cu aceste evaluări, fiecare cadru didactic este evaluat anual și de Directorul de departament, care apreciază activitatea profesională și științifică a cadrului didactic de la nivelul Departamentului, Facultății și Universității.

Pe baza rezultatelor evaluărilor și a concluziilor acestora, se iau măsuri corective.