STRATEGIA DE CERCETARE ŞI PRIORITĂŢI
 
Anul 2008 a marcat o mai vizibilă şi semnificativă orientare a activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic  din facultate şi din fiecare catedră, prin raportări frecvente  la reperele cadrului şi spaţiului european  de învăţământ superior, la cerinţele/standardele domeniilor în care se angajează absolvenţii facultăţii, în condiţiile  competitivităţii şi valorificării durabile a rezultatelor cercetării, ale economiei bazate pe cunoaştere. Strategia de cercetare a facultăţii am dorit a fi una modernă, eficace şi eficientă, elaborată atât pe termen scurt (anual) şi mediu (4 ani), cât  şi lung (perioada 2008-2016).
În elaborarea formei finale a Strategiei de cercetare 2008-2012 a  Facultăţii de Psihologie s-au respectat valorile şi reperele de sprijin  oferite de  conducerea Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti.Cu valoare specifică s-au cristalizat următoarele domenii/ câmpuri de studiu din facultate:
 • valorile academice ale Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, misiunea, viziunea şi Planul operational strategic al facultăţii;
 • direcţiile de reformă ale învăţământului şi educaţiei, formale şi nonformale, cu aplicaţei la domeniile in care sunt angajati absolvenţii, aşa cum sunt prevăzute şi în Strategiile Naţionale de Dezvoltare pentru perioada următoare;
 • priorităţile ariilor europene de cercetare în ştiinţele sociale şi umaniste, precum şi principalii piloni de finanţare;
 • experienţa cadrelor didactice din facultate, care permite reconstrucţia unei pedagogii moderne şi eficace a învăţământului superior, cu temei în managementul strategic şi al calităţii, în exigenţele viitoarei societăţi bazate pe cunoaştere şi competitivitate;
 • implicarea tuturor cadrelor didactice, dar şi a studenţilor din anii mai mari, a masteranzilor în programe de cercetare pe termen mediu şi lung, precum şi a unor viitoare reţele de cercetare (laboratoare, colective mixte, centre de excelenţă), cu impact semnificativ asupra performanţelor academice şi, deopotrivă, asupra realităţilor educaţionale şi sociale;
 • interesele profesionale de cercetare ale cadrelor didactice au fost corelate atât sferei dezvoltării proiectelor personale, ariei de specializare, cât şi modernizării tematicilor cursurilor nou introduse sau regândite din perspectiva aplicării procesului de la Bologna;
 • înscrierea tot mai vizibilă a cercetării şi a cercetătorilor în zona recunoaşterii internaţionale;
 • crearea unor premise mai relevante, mai ofensive şi mai persuasive publicistic de remodelare pozitivă a imaginii şi impactului facultăţii în mediul academic, în contextul comparativităţii cu alte instituţii similare din ţară;
 • transferul progresiv, încă prea puţin eficace al rezultatelor cercetării dinspre zona teoreticului spre valorile aplicativului, în special spre creşterea capacităţii instituţionale reale (de ex., organizarea şi funcţionarea centrelor de excelenţă, a unor centre de resurse), spre zona operaţională a activităţii de cercetare în echipe interdisciplinare, spre crearea de reţele instituţionale de cercetare în domeniu, la nivel naţional şi/sau internaţional);
 • investiţii în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice tinere din perspectiva rafinării potenţialului de cercetare (stagii de cercetare, burse pentru studiile masterale), de lărgire a ofertei de cooperare pe piaţa actorilor de cercetare, de dezvoltare a capacităţii resurselor umane de absorbţie, generare, aplicare şi diseminare a rezultatelor cercetării psihopedagogice etc.
PRIORITĂŢI
Principalele dovezi privind reorientarea strategică a cercetării sunt date de creşterea deosebită a ponderii programelor/ proiectelor  care se realizează în cadru naţional, pe bază de competiţie, cu relevanţă deosebită pentru valorificarea durabilă a rezultatelor cercetării şi reforma domeniilor corelate cu profilul facultăţii (învăţământ, calitatea în învăţământul superior, educaţie integrată, egalitate de şanse, protecţia drepturilor copilului). Astfel, în anul 2009, cadrele didactice din cele două catedre îşi propun să participe la competiţiile organizate la nivel naţional şi în cadrul programelor Uniunii Europene, inclusiv în cadrul Programului Cercetare de Excelenţă – CEEX.
 
PROPUNERI DE PROIECTE 2008-2011
 
 1. Aplicarea softurilor educaţionale în ştiinţele socio-umane, conf.univ.dr. Tănase Viorel – responsabil; prof.univ.dr. Paraschiv Titi; conf.univ.dr. Odette Dimitriu; lector univ.dr. Petru Craiovan; lector univ. Corina Bogdan, director general, Cătălin Aramă ; coordonator/partener : Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu / Data Soft Galaţi.
 2. Contribuţii ale diasporei româneşti în cercetarea psihosocială mondială, Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională, conf.univ.dr. Tănase Viorel  – responsabil ; conf.univ.dr. Odette Dimitriu ; lector univ. dr. Petru Craiovan ; lector univ. Corina Bogdan ; coordonator/partener : Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu.
 3. Interferenţa muncă-familie în societatea de tip globalist, lector univ.dr. Petru Craiovan – responsabil; conf.univ.dr. Tănase Viorel; conf.univ.dr. Mihai Puiu ; conf.univ.dr. Odette Dimitriu ; lector univ. Corina Bogdan, student Bogdan Mănoiu; coordonator/partener : Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu.
 4. Identificarea unui model comportamental de leadership educaţional managerial al tinerilor din România. Studiu comparativ Anglia-Cipru-România, conf.univ.dr. Mihai Puiu – responsabil; prof.Yannakis Simona; conf.univ.dr. Georgeta Mihai; coordonator/partener : Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu.
 5. Elaborarea strategiilor de recrutare şi formare profesională în domeniul energetic, conf.univ.dr. Tănase Viorel  – responsabil ; lector univ. dr. Petru Craiovan ; conf.univ.dr. Odette Dimitriu ; lector univ. Corina Bogdan/ director general – prof.univ.dr. Paraschiv Titi; coordonator/partener : Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu / Electrica Serv S.A..
 6. Studiu cantitativ-calitativ asupra serviciilor de psihoterapie din România, conf.univ.dr. Odette Dimitriu – responsabil; prof.univ.dr. Irina Holdevici; prof.univ.dr. Mirela Manea; lector univ. Valentina Neacşu; coordonator/partener : Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu.
 7. Development of Logical Reasoning Tests, prof.univ.dr. Petre Bieltz – responsabil; asist.univ.dr. Marius Dobre; coordonator/partener : CSM România/ LSAC – New Jersey, USA/ Universitatea Titu Maiorescu.
 8. Curs de formare profesională continuă a medicilor în domeniul cercetării medicale aplicate şi medicinii bazate pe dovezi, conf.univ.dr. Margareta Dincă – responsabil; asist. univ.drd. Ioana Panc; asist.univ.drd. Teofil Panc; coordonator/partener : Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu.
 9. Dezvoltarea cercetării academice interdisciplinare în vederea creşterii competitivităţii universităţilor din România pe plan internaţional; prof.univ.dr. Mirela Manea – responsabil; coordonator/partener : Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”/ Universitatea Titu Maiorescu.
 
REALIZĂRI
PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE
Publicaţiile cuprind, în diverse forme (cărţi, articole, studii de specialitate etc.) rezultate ale cercetărilor fundamentale şi aplicative realizate individual şi colectiv. Aceste publicaţii reprezintă o premisă pentru desfăşurarea în condiţii de eficienţă a întregului proces de educaţie din cadrul catedrelor, dar şi de formare şi perfecţionare a specialiştilor din domeniu.
 
CĂRŢI
 1. Surdu, Al. (2007),Filosofia pentadică I, Problema Transcendenţei, Editura Academiei Române, Bucureşti;
 2. Surdu, Al. (2008)Teoria formelorlogico-clasice, Editura Tehnică, Bucureşti;
 3. Surdu, Al. (2008)Cercetări logico-filosofice, Editura Tehnică, Bucureşti;
 4. Paraschiv, T.; Tănase, V. (2007)Statistică socială, Editura Canphys, Râmnicu-Vâlcea;
 5. Paraschiv, T.; Tănase, V. (2008)Teoria sistemelor informaţionale, Editura Academiei, Bucureşti;
 6. Aniţei, M. (2007),  Psihologie experimentală, Editura Polirom, Iaşi;
 7. Aniţei, M. (2007)Istoria psihologiei, Editura Psihomedia, Sibiu;
 8. Holdevici, I. (2007),Strategiile psihoterapiei cognitiv- comportamentale, Editura Dual Tech, Bucuresti , 2007;
 9. Holdevici, Irina.; Neacşu, Valentina. (2008)Sisteme de psihoterapie şi consiliere psihologică, Editura Kullusys, Bucureşti;
 10. Cristea, D. (2009), Tratat de psihologie socială, vol. 1 şi vol. 2, Editura ProTransilvania, Bucureşti;
 11. Manea, Mirela; Patrichi, B.; Manea, T. (2007), Psihiatrie, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti;
 12. Manea, Mirela (2008), Psihiatrie şi psihopatologie pentru psihologi, Editura Titu Maiorescu, Bucureşti;
 13. Puiu, M. (2008), Smart Management, ediţia a II-a, Editura Titu Maiorescu, Bucureşti;
 14. Dimitriu, Odette (2009), Comunicare Terapeutică, Editura Titu Maiorescu, Bucureşti;
 15. Dincă, Margareta, Iliescu, D. (2007), Learning Style Questionnaire, EdituraTest Central/Odiseea  Cluj;
 16. Dincă, Margareta; Iliescu, D.; Panc, I. (2008), Testul Torrance de gîndire creativă, Editura Test Central/ Odiseea, Cluj;
 17. Dincă, Margareta (2007), Comunicarea în spital  în “Managementul spitalicesc pentru directorii de angajări şi asistenţii şefi”, Editura Hpress, Bucureşti;
 18. Craiovan, P. (2007), Psihosociologia comunicării organizaţionale, Editura Titu Maiorescu, Bucureşti;
 19. Craiovan, P. (2008), Psihologia muncii şi a resurselor umane, Editura Renaissance, Bucureşti;
 20. Bogdan, Corina (2008), Elemente de psihodiagnoză, Editura Harvia, Tulcea;
 21. Anghel, Elena;  Cucu-Ciuhan, G.; Ciucurel M.;  Vitalia, I., Raban-Motounu N.;  Ionescu C.; Vasile A.; Stan, A. (2008)„Intervenţie experienţială în abordarea tulburărilor disruptive la copil – diagnostic şi psihoterapie”, Editura Universităţii din Piteşti;
 22. Crăciun, Eftihiţa (2008), Psihoneurologie, Editura Renaissance, Bucureşti.
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ – mai 2008
           
O realizare deosebită a Facultăţii de Psihologie o constituie organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională desfăşurată în luna mai 2008. Sesiunea a avut un puternic ecou în rândul psihologilor din România prin participarea a 300 de persoane.
Numărul mare de teme şi diversitatea lor reflectă interesul participanţilor faţă de cele mai noi concepte, teorii şi metodologii din psihologia contemporană.Organizatorii au grupat lucrările în trei secţiuni:1. Psihologie socială, psihologie organizaţională şi psihologia resurselor umane;
2. Psihologia personalităţii, psihologie educaţională şi psihodiagnoză;
3. Psihoterapii şi psihanaliză.Autorii lucrărilor provin de pe toate nivelele vieţii ştiinţifice, de la academicieni şi profesori universitari la masteranzi şi studenţi. Astfel, au fost selectaţi peste 140 de autori cu 60 de studii.
Ne-am propus ca această întâlnire să ofere psihologilor din toate domeniile teoretice şi aplicative şansa de a comunica şi de a cunoaşte ultimele preocupări în domeniu atât din România, cât şi din Europa. Misiunea noastră a fost ca toate studiile prezentate la această sesiune să fie de un real folos.
Sesiunea s-a bucurat de o participare internaţională remarcabilă prin valoarea, prestigiul şi vizibilitatea invitaţilor:
 • Jorn von WIETERSHEIM,  UNIVERSITÄTSKLINIK PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOTHERAPIE, Ulm, Germania
 • Andreea Teodora BALAN, UNIVERISTATEA SHEFFIELD, Marea Britanie
 • Ana B. VIVAS, UNIVERSITATEA SHEFFIELD, Marea Britanie
 • Angerer DIETER, UNIVERSITÄT BONN, Germania
 • Eusebiu CATANĂ, UNIVERSITATEA LEUVEN, Belgia
 • Constantin Antonio CENTEA, UNIVERSITATEA DI ROMA, Italia
 • Carmen JIPA, UNIVERSITATEA DI ROMA, Italia

Sesiunea 
a fost prezidată de Academicianul Alexandru SURDU, iar COMITETUL ŞTIINŢIFIC al sesiunii a fost compus din:
 • prof.univ.dr. Dumitru GHEORGHIU
 • prof.univ.dr. Irina HOLDEVICI
 • prof.univ.dr. Dumitru CRISTEA
 • prof.univ.dr. Vasile Dem ZAMFIRESCU
 • prof.univ.dr. Titi PARASCHIV
 • conf.univ.dr. Viorel Iulian TĂNASE
 • lect.univ.dr. Mihai Petru CRAIOVAN
 
COMITETUL DE ORGANIZARE al sesiunii de comunicări ştiinţifice a fost compus din:
 • Conf.univ.dr. Viorel Iulian TĂNASE
 • Prof.univ.dr. Titi PARASCHIV
 • Lect.univ.dr. Mihai Petru CRAIOVAN
 • Lect.univ.drd. Corina BOGDAN
 • Lect.univ.dr. Elena ANGHEL
 
Prof.univ.dr. Iosif R. URS, Rectorul Universităţii „Titu Maiorescu” a precizat în cadrul comunicării „Cercetarea ştiinţifică, o prioritate a Universităţii Titu Maiorescu” următoarele: „Cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Facultatea de Psihologie joacă un rol de prim ordin. În cele aproape două decenii de fiinţare a Universităţii noastre, aceasta s-a remarcat ca o facultate de elită, care a contribuit şi contribuie în continuare la bunul renume al Universităţii Titu Maiorescu în spaţiul învăţământului superior românesc. Calitatea studiilor, corpul profesoral de elită, prodigioasa activitate de cercetare ştiinţifică, publicaţiile, conferinţele naţionale şi internaţionale sunt câteva dintre elementele de identitate ale Facultăţii de Psihologie, care o recomandă drept una dintre primele instituţii de profil din România, cu o bună imagine în spaţiul învăţământului universitar european. Potenţialul intelectual al acestei instituţii, atât la nivelul personalului didactic cât şi la cel al studenţilor, reprezintă pentru noi o certitudine că Facultatea de Psihologie se va dezvolta în continuare în spiritul exigenţelor europene privitoare la calitatea educaţiei şi a cercetării ştiinţifice. O dezvoltare de bun augur pentru Universitatea Titu Maiorescu şi pentru devenirea ei europeană.”