PROCEDURI PRIVIND INIŢIEREA, MONITORIZAREA ŞI REVIZUIREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

 

Universitatea Titu Maiorescu dispune de un Regulament privind asigurarea calităţii în Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti şi de Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu în Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti. Regulament care stabileşte cadrul general, conţinutul si organizarea activităţilor privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea precum si evaluarea periodică a programelor de studii universitare de licenţă si masterat din cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti.

Pe baza acestor Regulamente, Facultatea de Psihologie adoptă permanent măsuri pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ.

Elementele concrete de management al calităţii utilizate pentru programele de studiu IF şi ID cuprind mai multe proceduri specifice care se prezintă astfel:

1. Procedura de evaluare periodica a performanţelor coordonatorilor de discipline şi ale tutorilor

Evaluarea activităţii şi performanţelor respectivului colectiv de disciplină este posibilă şi se realizează în cadrul structurii academice generale a universităţii: evaluarea la nivel de Departament, prin Directorul de Departament şi la nivelul facultăţii, prin comisia de evaluare a calităţii a activităţii didactice. Această evaluare are loc pe două direcţii:

  • sub aspectul conţinutului ştiinţific al activităţii didactice (evaluare realizată de Directorul de Departament şi colectivul de specialişti ai Departamentului);
  • evaluare sub aspect administrativ, realizată de directorul I.D. pe facultate şi decanul facultăţii.

Indicatorii de performanţă pentru coordonatorii de disciplină sunt:

  • nivelul de acoperire a disciplinelor cu materiale didactice I.D.;
  • gama mijloacelor de comunicare cu studenţii;
  • rata promovabilităţii la disciplinele respective.

Evaluarea este anuală şi stă la baza îmbunătăţirii activităţii în anul universitar următor. Coordonatorii de disciplină şi tutorii cu performanţe scăzute, vor participa la programe speciale de instruire.

Datele obţinute în urma evaluărilor, sunt prelucrate statistic şi sunt analizate în Departamente, unde se propun şi se adoptă măsuri corective.

 

2. Procedura de monitorizare a planurilor de învăţământ

Procedura de monitorizare a planurilor de învăţământ  implică două activităţi:

a)    Întocmirea şi aprobarea planurilor de învăţământ, inclusiv aprobarea metodologiilor utilizate în parcurgerea fiecărei discipline. Această acţiune se realizează în cadrul sistemului general de management al activităţilor didactice. Planurile de învăţământ sunt aprobate în Departamentele facultăţii şi avizate de Senatul universităţii. În particular, la fiecare program I.D. sunt avizate procedurile specifice de implementare, conform standardelor elaborate la nivelul universităţii şi aprobate de Senat.

b)   Implementarea planurilor de învăţământ. Această acţiune include monitorizarea directă a activităţilor prevăzute şi se realizează prin intermediul unei structuri organizatorice specifice. Această structură cuprinde decan, prodecan, directorii de departamente şi directorul I.D. pe facultate.

  

3. Procedura de reactualizare a periodică a planurilor de învăţământ şi a materialelor de studiu

Anual, prin intermediul Comisiei de specialitate aprobate de Senat la nivelul fiecărui program de studiu, are loc o analiză amănunţită a tuturor prevederilor acestuia.

În corelare şi cu rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi şi cu mediul economico-social, se procedează la îmbunătăţirea curriculei. Se consultă, în acest scop şi curricula altor universităţi, cu programe de studiu similare. Se procedează similar şi cu programele disciplinelor, la care se acordă o atenţie deosebită metodelor de evaluare şi actualizării referinţelor bibliografice.

În paralel, are loc şi revizuirea pachetului de materiale de studiu (note de curs/seminarii/laboratoare, baterii de teste, chestionare, teme de casă etc.).

 

4. Procedura de perfecţionare a personalului implicat în programele de învăţământ la distanţă

Procedura de perfecţionare se realizează prin activităţi de training, precum şi participări la manifestări naţionale şi internaţionale specifice.

Procedura curentă se bazează pe organizarea anuală (la sfârşitul anului universitar) a unor activităţi de instruire continuă, pe teme de tehnologie didactică specifică învăţământului la distanţă.

Cu acest prilej şi administratorul platformei realizează instruirea la nivelul up-grade a întregului personal implicat în învăţământul la distanţă.

Se utilizează în acest scop şi Ghidurile studentului pentru învăţământul la distanţă şi Ghidurile tutoriale pentru învăţământul la distanţă.

 

PROCEDURI DE EVALUARE PERIODICĂ A CALITĂŢII CORPULUI PROFESORAL

 

La nivelul Facultăţii de Psihologie raportul dintre numărul cadrelor didactice şi studenţi respectă cerinţele normative, apreciem că este un raport bun pentru îndeplinirea obiectivelor programelor de studiu şi a calităţii academice urmărite.

Ocuparea posturilor didactice cu norma de bază se face prin concurs, în acord cu legislaţia în domeniu, care oferă transparenţă şi obiectivitate în procedurile de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor, dar şi asupra grilelor de punctaj utilizate pentru verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia specifică. Aceste reglementări respectă îndeplinirea unor standarde cantitative şi calitative pentru ocuparea fiecărei funcţii didactice cerute de lege (calificare specifică programelor de studiu şi obiectivelor de calitate anunţate, lucrări ştiinţifice, participări la manifestări ştiinţifice internaţionale, doctorat, vechime în învăţământ), standarde avute în vedere şi respectate cu ocazia desfăşurării concursurilor.

Înscrierea candidaţilor la concurs şi verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege se realizează de către Direcţia economică şi resurse umane şi Oficiul juridic din cadrul Universităţii, cu avizul prorectorului responsabil cu activitatea de învăţământ.

Toate cadrele didactice ce prestează activităţi didactice în facultatea noastră îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi au competenţele specifice pentru ocuparea posturilor prevăzute în statul de funcţiuni.

Statele de funcţii sunt întocmite pe Departamente, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, atât în ceea ce priveşte determinarea şi calculul numărului de ore didactice pe structura funcţiilor didactice, cât şi în ceea ce priveşte numărul total de ore pentru cele şase semestre de activitate, cu numărul de săptămâni adecvat.

În conformitate cu statele de funcţiuni ale programelor de licenţă, personalul didactic propriu, titularizat nu acoperă, într-un an universitar mai mult de două norme didactice, indiferent de instituţia de învăţământ superior unde îşi desfăşoară activitatea.

Toţi titularii de disciplină au titlu ştiinţific de doctor. Toţi titularii de disciplină au elaborat cursuri, suporturi de curs, programe analitice destinate atât învăţământului de zi, cât şi celui la distanţă.

Personalul didactic asociat care ocupă unele posturi vacante, întruneşte aceeaşi exigenţă de încadrare pe post, cu respectarea condiţiilor legale precum şi a condiţiilor de competenţă profesională şi ştiinţifică  specifice programelor de studiu şi obiectivelor de calitate anunţate. Toate cadrele didactice asociate au contracte încheiate cu Universitatea, contracte ce reglementează activitatea prestată de aceştia pe parcursul unui an universitar.

Fiecare program de studii de licenţă respectă însă procentul necesar de cadre didactice titulare, precum şi procentul de profesori şi conferenţiari, prevăzut în standardele ARACIS de acreditare. Personalul didactic asociat care desfăşoară activităţi tutoriale şi activităţi didactice de tip TC este format din reputaţi specialişti cu experienţă teoretică şi practică, transmiţători de informaţii studenţilor noştri.

De asemenea, majoritatea asistenţilor au absolvit cursuri de master, Universitatea susţinând costul acestor specializări postuniversitare. Marea majoritate a asistenţilor sunt doctori la specializările pentru care susţin activităţi tutoriale sau asistate, Universitatea urmărind, prin politica sa de resurse umane, formarea unei echipe tinere şi instruite care să preia în timp coordonarea cursurilor.

Majoritatea cadrelor didactice titulare, în afara pregătirii academice, au absolvit cursuri postuniversitare, stagii de informare şi documentare (în ţară şi străinătate) sau au titlul ştiinţific de doctor. Personalul didactic are şi pregătirea pedagogică necesară, absolvind cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Universitatea Titu Maiorescu a elaborat un Regulament privind evaluarea periodică a cadrelor didactice, regulament care prevede trei forme de evaluare periodică a cadrelor didactic.

Autoevaluarea

Autoevaluarea cadrelor didactice este obligatorie şi se realizează anual prin completarea fişei de autoevaluare a cadrelor didactice, diferenţiată pe categorii de cadre didactice: profesori, conferenţiari, lectori, asistenţi.

Din analiza fişelor de autoevaluare anuală, conducerea facultăţii şi a universităţii poate aprecia întreaga activitate depusă de fiecare cadru didactic, pe parcursul fiecărui an universitar.

Evaluarea colegială

Evaluarea colegială este obligatorie şi se desfăşoară anual, având la bază criterii generale cum ar fi: disciplina, asumarea sarcinilor, (redactare cursuri, suporturi de curs, programe analitice, fise ale disciplinei,) pregătire şi perfecţionare continuă, cercetare ştiinţifică (granturi, proiecte naţionale, europene, reeditări de cursuri etc.).

La nivelul Departamentelor funcţionează o comisie de evaluare (formată din Directorul de departament şi membrii Consiliului Departamentului) care centralizează performanţele didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru didactic, întocmind un raport privind calitatea personalului didactic şi de cercetare.

De remarcat că aprecierile au avut la bază criterii reale, cadrele noastre didactice însuşindu-şi evaluările anterioare şi asigurând prin pregătirea şi conştiinciozitatea lor un înalt nivel academic al activităţii didactice.

Evaluarea personalului didactic de către studenţi

Evaluarea personalului didactic de către studenţi este obligatorie şi se realizează anual, în semestrul II al anului universitar, acest tip de evaluare fiind introdus în Facultatea de Psihologie în conformitate cu Programul european Matra de creştere a calităţii în învăţământul superior, derulat în perioada anilor 2002-2004.

Evaluarea studenţească priveşte toate cadrele didactice, de la asistent la profesor universitar şi toate disciplinele de la toate formele de instruire, indiferent de forma de învăţământ. Rezultatele evaluării se analizează individual şi se prelucrează statistic şi informatic la nivelul Departamentelor facultăţii, în vederea formulării unor politici privind calitatea procesului de învăţământ, dar şi a unei politici de personal privind recrutarea şi promovarea cadrelor didactice.

Chestionarul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi a fost conceput de un colectiv format din psihologi, reprezentanţi ai Direcţiei de resurse umane-salarizare şi cadre didactice cu diferite grade universitare şi cuprinde şi un spaţiu destinat observaţiilor suplimentare sau sugestiilor studentului evaluator.

Evaluarea cadrelor didactice de către managementul facultăţii şi universităţii

Evaluarea calităţii activităţii didactice a constituit o preocupare permanentă a conducerii facultăţii.

Evaluarea personalului didactic se realizează anual şi este în responsabilitatea Directorilor de Departament, care au obligaţia întocmirii unei evaluări anuale privind gradul de îndeplinire a tuturor standardelor de performanţă individuală a cadrelor didactice, integrând în fişa de evaluare şi rezultatele autoevaluării şi ale evaluării de către studenţi.

În acest sens, Facultatea de Psihologie a utilizat un chestionar care oferă date despre standardul academic şi nivelul pregătirii metodico-pedagogice al personalului didactic.

Aplicarea chestionarului ca o componentă a managementului calităţii în derulare, constituie un aspect pozitiv al activităţii din cadrul facultăţii noastre.

Nivelul general al aprecierilor se situează peste medie (bun şi foarte bun), respectiv din analiza evaluărilor efectuate în anul 2013-2014 reiese ca un procent de 90% din totalul cadrelor didactice au obţinut calificativul foarte bine, iar un procent de 10% calificativul bine, facultatea însuşindu-şi propunerile studenţilor privind utilizarea mijloacelor didactice moderne de predare şi susţinerea activităţilor tutoriale şi asistate.