Cautare

Cercetare

Activitatea de cercetare in Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor are la bază un Plan strategic conceput pe diverse orizonturi de timp, cuprinzând obiectivele generale şi specifice, temele de cercetare, colectivele şi responsabilii, termenele de realizare, modalităţile de valorificare şi costurile estimative. Atât Planul strategic pe termen lung, cat si Planurile operaționale anuale sunt  avizate de către Consiliul Facultăţii şi in final de către Senatul UTM.

Conform acestui plan, obiectivele generale ale activităţii de cercetare ştiinţifică  derulate de cadrele didactice ale Facultatii de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor sunt:

 • promovarea cercetării ştiinţifice din facultate la standarde naţionale şi internaţionale prin participareala Programelenaţionale/europene şi internaţionale de cercetare;
 • implicarea tinerilor în cercetarea ştiinţifică (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi);
 • strângerea legăturilor cu mediul de afaceri în vederea oferirii de soluţii, prin contracte de cercetare şi transfer tehnologic, la probleme specifice;
 • înmulţirea parteneriatelor si colaborărilor ştiinţifice cu diverse institute de cercetare si universităţi din ţara si străinătate;
 • atragerea de venituri suplimentare din cercetarea ştiinţifică pentru dezvoltarea facultăţii si universităţii.

 

Obiectivele specifice ale activităţii de cercetare ştiinţifică  sunt:          

 • accesarea fondurilor structurale şi a competițiilor de proiecte de cercetare naționale si  internaţionale;
 • încheierea de contracte de cercetare şi transfer tehnologic cu mediul de afaceri;
 • identificarea căilor pentru realizarea  unui echilibru între activităţile de cercetare  şi cele de predare, în funcţie de specificul fiecărei facultăţi, departament, domenii prioritare, surse de finanţare etc.
 • elaborarea de lucrări ştiinţifice valorificate prin:
  • publicare în reviste de specialitate recunoscute CNCIS, indexate in baze de date internaţionale si cotate ISI cu factor de impact mai mare decât 0;
  • publicare în proceedings-urile unor simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale cu vizibilitate;
  • participare la manifestări ştiinţifice de prestigiu în ţară şi în străinătate.

De asemenea, conform Regulamentul de organizare, desfăşurare si finanțare a activităţii de cercetare ştiinţifică  in Universitatea Titu Maiorescu, proiectele de cercetare la nivelul instituţiei sunt finanţate prin obţinerea de granturi/contracte naţionale sau internaţionale şi sunt realizate de către personalul didactic şi de cercetare, corespunzător numărului de ore alocat anual, în funcţie de gradul didactic şi ştiinţific.

 În ultimii ani, colectivele de cercetare din cadrul Facultăţii noastre obţinut, în urma unor competiţii naţionale, finanţare pentru următoarele proiecte de cercetare:

 •  „Îmbunătăţirea standardelor de conducere corporativă – premisă a atragerii de noi investiţii pe piaţa de capital din România, în contextul globalizării şi al integrării europene” (grant CNCSIS tip A, 2007-2008);
 • „Auditul performanţei în perfecţionarea managementului din instituţiile sanitare” (contract de cercetare cu Editura Universitară, anul 2007);
 • „Portal specializat în educarea şi consilierea financiară a publicului consumator de produse şi servicii bancare”, valoarea proiectului 1.780.000 lei (proiect PNCDI II, Modulul IV Parteneriate, 2008-2011);  
 • Şcoala de Studii Avansate „Presiunea fiscală asupra forţei de muncă şi implicaţii în dezvoltarea economico-socială”, director prof. univ. dr. M. Negruţiu, proiect finanţat de UEFISCDI, în cadrul Programului IDEI, proiect PN-II-ID-SSA-2011-1-013, perioada 8-22 decembrie 2011,  în valoare de 82.000 lei;  
 • „Rolul si importanta fondului de comerț in legislația naționala in condițiile uniformizării dreptului la nivel european” – lect dr. Voiculescu Madalina Irena, Contract/bursa de cercetare post-doctorala in cadrul proiectului POSDRU Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/141699;
 • „Armonizarea europeana in domeniul societar. Forme europene de organizare a ativitatilor economice” – lect dr. Teodorescu Luiza Melania, Contract/bursa de cercetare post-doctorala in cadrul proiectului POSDRU Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/141699.

 

Calitatea activităţii de cercetare desfăşurate in facultatea noastră este evidenţiata si de datele din următorul tabel referitoare la publicaţiile cadrelor didactice:

Anul 2012 2013

2014

Articole publicate in reviste cotate ISI 1 2 2
Articole publicate în reviste indexate BDI 25 24

17

 

În anul 2010, Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor a încheiat acorduri de colaborare în cercetarea ştiinţifică economică cu Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu” din cadrul Academiei Române şi cu Universitatea din Chişinău. Acestea se materializează în sprijin reciproc în derularea de proiecte de cercetare, organizarea de sesiuni şi simpozioane ştiinţifice, precum şi in formarea de consorţii în vederea participării la competiţii de cercetare interne şi internaţionale.

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor a dobândit o tradiţie în organizarea sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor. Aceste manifestări au ca principal obiectiv încurajarea şi promovarea cercetării ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice, precum şi încurajarea colaborării dintre profesori şi asistenţi în redactarea unor materiale ştiinţifice de cercetare. Astfel, au fost organizate Sesiuni ale cadrelor didactice, după cum urmează:

 • Economia Românească la început de mileniu –  ediţia 2002;
 • Economia Românească la început de mileniu – ediţia 7 aprilie 2003;
 • Economia Românească la început de mileniu – ediţia 7 mai 2004;
 • Economie şi învăţământ în contextul integrării în Uniunea Europeană, 24 noiembrie 2005 (internaţională); 
 • Oportunităţi şi ameninţări în mediul economic antrenate de integrare – 19 mai 2006 (internaţională);
 • Impactul economic al aderării României la Uniunea Europeana – 27 aprilie 2007 (internaţională);
 • România şi criza economică internaţională - 20-21 noiembrie 2008, în cadrul Conferinţei Internaţionale anuale EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE  (internaţională);
 • Factorii de menţinere şi creştere a capacităţii concurenţiale a economiei româneşti în condiţiile integrării în Uniunea Europeană şi ale crizei financiare internaţionale, 19-20 noiembrie 2009 în cadrul Conferinţei Internaţionale anuale EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE  (internaţională);
 • Factorii de menţinere şi creştere a capacităţii concurenţiale a economiei româneşti în condiţiile depăşirii crizei financiare internaţionale, 15-16 oct. 2010, în cadrul Conferinţei Internaţionale anuale EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE  (internaţională);
 • Inovare şi competitivitate – oportunităţi pentru relansarea economiei româneşti, 11-12 noiembrie 2011, în cadrul Conferinţei Internaţionale anuale EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE  (internaţională).
 • Sub genericul „Tendințe si necesitați in cercetarea științifica româneasca generate de dinamica mediului economic globalizat”, în cadrul Conferinţei Internaţionale anuale a Universitatii EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE  (internaţională) începând cu anul 2012, in fiecare an, in luna noiembrie.

 

Lucrările prezentate in cadrul Secțiunii Științe Economice a Conferinței Internaționale s-au publicat pana in anul 2011 în revista „MegaByte” (cod ISSN:1841-7361, cotaţie CNCSIS B+). Revista promovează rezultate ale cercetării din domeniul economic si IT&C aparţinând cadrelor didactice si studenţilor din facultăţile de Informatică si Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor din Universitatea Titu Maiorescu. Revista MegaByte este postată pe serverul Universităţii Titu Maiorescu la adresa http://megabyte.utm.ro.

In anul 2011 un colectiv de cadre didactice din Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor a pus bazele unei prestigioase reviste ştiinţifice cu profil interdisciplinar The Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, ISSN 2247-7756, care este în prezent indexată în 10 baze de date internaţionale: DOAJ, ECONLIT, REPEC, INDEX COPERNICUS, EBSCO, ULRICHSWEB, Open Acces Digital Library, OPENJ-GATE.COM,  NewJour si Library of Congress. Revista apare o dată la 2 luni, iar publicarea hard copy se realizează în Franţa în condiţii grafice la nivelul exigenţelor internaţionale – Website: http://www.scientificpapers.org.  

Începând din iunie 2009 activitatea de cercetare din Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor se desfăşoară şi în cadrul centrului de cercetare ECOINFO (acreditat instituţional, Hotărâre Birou Senat Nr.27/16.06.2009). Acesta este un centru de cercetare interdisciplinară în domeniile economic şi IT, o colaborare a cadrelor didactice din Facultăţile de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor şi de Informatică din Universitatea Titu Maiorescu. Prin acest centru ne propunem să derulăm activităţi de cercetare, consultanţă şi training in domeniile informatica, ştiinţe economice precum şi activităţi de cercetare cu caracter interdisciplinar. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare stiinţifică a centrului ECOINFO are în vedere direcţiile Strategiei  Centrului de Cercetare ECOINFO în activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru perioada 2014-2017.

Centrul dispune de un spaţiu desfăşurare a activităţilor în Corpul V al UTM situat în  Calea Văcăreşti nr.187, sector 4, Bucureşti.

Conducere Centrului este asigurată de către conf. univ. dr. Florin VĂDUVA.