Despre Noi

 

 

Facultatea de Drept și Științe Economice din Tg-Jiu (FDSE) pregăteşte specialişti în drept şi științe economice, care pot ocupa o gamă largă de locuri de munca: avocaţi, notari, consilieri de întreprinderi, funcţionari publici, magistrați, economiști, cadre didactice și cercetători ştiinţifici. Studiile se finalizează cu diploma de licenţă, recunoscută atât de Ministerul Educaţiei, cât şi în străinatate. Diploma le permite absolvenţilor accesul la cursurile postuniversitare (masterat) si doctorat atât în cadrul Universităţii noastre, cât şi în cadrul altor universităţi din ţară şi din străinatate.

FDSE îşi asumă misiunea de a promova la nivel de excelenţă, dezvoltarea de competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate, bazate pe cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate. Realitatea a dovedit că specializările Facultăţii de Drept și Ştiinţe Economice sunt imperios necesare ţinând cont de faptul că relansarea economicã românească şi integrarea României în Uniunea Europeană necesită specialiști în drept și științe economice pregătiţi la cerinţele actuale ale pieţei muncii, capabili să presteze lucrări de calitate în domeniile amintite.

Facultatea de Drept și Ştiinţe Economice din Tg-Jiu oferă programe academice de înaltă calitate la nivel de licenţă și master pentru următoarele specializări:

 • Drept (studii de licență – IF, durata studiilor 4 ani);
 • Contabilitate şi informatică de gestiune (studii de licență-  IF, durata studiilor 3 ani);

Facultatea de Drept și Științe Economice din Tg-Jiu urmăreşte în concret formarea de specialiști în drept și științe economice cu următoarele calităţi:

 • stăpânirea de cunoştinţe fundamentale din domeniul economic si juridic (doctrină, legislaţie, jurisprudenţă);
 • capacitatea de a enunţa şi exprima opinii cu privire la diferitele probleme economice si de drept pe care le ridică instituţiile juridice, oferind soluţii litigiilor ivite in cazuistica judiciară;
 • capacitatea de a gestiona eficient resursele financiare si de a concepe acţiuni in justiţie, precum si de a pronunţa şi redacta hotărâri judecătoreşti;
 • aptitudinea de a lucra in echipă;
 • abilitatea de a contribui la abordarea pluridisciplinară a diferitelor organizatii economice si instituţii de drept;
 • specializarea în domeniul „Contabilitate si Informatica de gestiune ” sau în domeniul dreptului public ori privat;
 • conştiinţa responsabilităţii sociale a profesiei economist, respectiv de jurist (magistrat, avocat, notar, consilier juridic) etc.
 • formarea de specialişti în spiritul concepţiei moderne, specifice economiei de piaţă, în intenţia integrării unei viziuni europene în firmele din România;
 • construirea şi menţinerea reputaţiei la nivel naţional prin calitatea programelor academice şi de cercetare la care participă corpul profesoral, prin calitatea absolvenţilor şi prin carierele pe care le vor obţine aceştia în următorii ani;
 • crearea unor legături mai strânse cu mediul economic şi juridic, prin construirea de programe academice sau a altor programe de activitate, în funcţie de necesităţile comunităţii;
 • adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la cerinţele unei economii de piaţă funcţionale, în vederea dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere;
 • dezvoltarea unei culturi organizaţionale, care să confere identitate şi recunoaştere facultăţii noastre, în spaţiul universitar românesc şi european;
 • intensificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi integrarea rezultatelor acesteia în procesul de învăţământ.

 

În prezent, Facultatea de Drept și Științe Economice dispune de toate mijloacele necesare organizării şi desfăşurării activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi practică-aplicativă, precum şi de cadre didactice specializate, răspunzând exigenţelor impuse de reglementările în vigoare privind managementul calităţii în învăţământul superior.

Sediul Facultăţii de Drept și Științe Economice este situat în Târgu Jiu, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, judeţul Gorjtelefon/fax: 0253.210.303.