Sistemul Intern de Management al Calităţii din Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti cuprinde structuri şi instrumente specifice de asigurare şi evaluare a calităţii educaţiei şi cercetării ştiinţifice în conformitate cu prevederile legale, care au fost aprobate de Senatul UTM.

Astfel, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității (CEAC – UTM) creată la nivel instituțional potrivit prevederilor legale în vigoare, coordonează aplicarea procedurilor şi elaborarea Rapoartelor anuale de evaluare internă, sprijinind managementul UTM în procesul de îmbunătăţire continuă a standardelor de calitate la nivel instituţional. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii de la nivelul UTM are în coordonare Comisiile de evaluare şi de asigurare a calităţii de la nivelul facultăţilor, ca structuri operaționale.

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității creată la nivelul  Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu, are în responsabilitate stabilirea unui set de măsuri concrete de promovare a unei culturi a calității în facultate, precum și urmărirea aplicării acestora.

Astfel, politica FACULTĂŢII  DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE TÂRGU – JIU (FDSE) referitoare la calitate vizează:

 • Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management prin instruiri la toate nivelele şi analiza anuală a acestui sistem;
 • Realizarea obiectivelor calităţii stabilite la fiecare început de an academic şi analiza  anuală a îndeplinirii acestora;
 • Îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţare şi predare, prin promovarea unui învăţământ centrat pe student;
 • Creşterea calităţii cercetării ştiinţifice;
 • Corelarea programelor de studii cu cerinţele părţilor interesate, studenţi şi angajatori.

 

Conform Manualului calităţii elaborat la nivelul FDSE, obiectivele prioritare ale facultăţii în domeniul asigurării şi evaluării calităţii sunt următoarele:

 •  Centrarea pe student a întregii activităţi a universităţii;
 •  Orientarea învăţării spre formarea de competenţe specifice, prin folosirea strategiilor participative în activitatea didactică;
 •  Adaptarea conţinutului învăţării la cerinţele specifice carierei profesionale;
 •  Individualizarea parcursurilor universitare, motivante pentru studenţi şi orientate spre inovaţie şi spre împlinirea profesională.
 •  Realizarea unui echilibru pragmatic între o cultură de tip academic şi o cultură funcţională adaptată finalităţilor fiecărei specializări.

 

În concluzie, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu, pune accentul pe calitate ca o caracteristică a identităţii instituţionale, prin încurajarea spiritului creativ-inovativ şi responsabilizarea fiecărui membru al comunităţii facultății în realizarea obiectivelor individuale.

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității creată la nivelul  Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu, este formata din cinci cadre didactice:

 • Conf. univ. dr. Voinea Dan – Presedinte
 • Conf. univ. dr. Vatuiu Teodora – membru
 • Conf. univ. dr. Paducel Ion – membru
 • Conf. univ. dr. Cernaianu Nicolae – membru
 • Conf. univ. dr. Tutunaru Mircea – membru

 

 • Proceduri  privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodica a programelor şi activităţilor desfăşurate

 

Procesele de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de studiu sunt parte integrantă a sistemului de management al calităţii din Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu, fiind componente esenţiale pentru a se asigura îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale oferite.

Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii aprobat de Senatul UTM stabileşte cadrul general, conţinutul şi etapele  activităţilor privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea precum şi evaluarea periodică a programelor de studii universitare de licenţă şi masterat,  de la învăţământul IF din cadrul Universităţii şi implicit şi al facultăţii noastre.

Monitorizarea  programelor de studiu are ca scop îmbunătăţirea ofertei educaţionale a facultăţii, prin adaptarea acestora la cerinţele şi realităţile mediului socio-economic, în concordanţă şi cu Nomenclatorul naţional de domenii de studii universitare de licenţă.

Prin iniţierea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii  universitare de licenţă şi master, precum si a planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor se urmăresc:

–       asigurarea sistemului de competenţe necesare unui specialist, asigurarea compatibilităţii structurii curriculare de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu cu cele ale unor universităţi europene de prestigiu, ca element important pentru recunoaşterea diplomelor noastre în ţările Uniunii Europene;

–       îmbunătăţirea corelării planurilor de învăţământ cu fişele disciplinelor şi evitarea suprapunerilor tematice redundante.

Conţinutul disciplinelor, precum şi existenţa unei discipline în planurile de învăţământ sunt  condiţionate de feedback-ul studenţilor. Acesta se obţine la finalizarea fiecărei discipline, în conformitate cu procedura aferentă şi este supus analizei în cadrul şedinţelor de departament şi în Consiliul Facultăţii, fiind adus la cunoştinţa Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii pe facultate.

Trebuie sa subliniem ca îmbunătățirea planurilor de învățământ şi a conținutului disciplinelor de studiu este o preocupare constantă  a Facultăţii.

In intervalul mai 2014 – noiembrie 2015 s-a derulat proiectul POSDRU ID 138316 cu titlul „Dezvoltarea și adaptarea programelor universitare la competențele specifice pieței muncii ținând cont de cerințele standardelor CNCIS”, din cadrul FDSE participand ca experti Conf.univ.dr. Cernăianu Nicolae și Conf.univ.dr. Ion Neamțu.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea relevantei programelor de studii furnizate de către Universitatea Titu Maiorescu în vederea facilitării accesului viitorilor absolvenți la piața muncii, interne și internaționale, prin îmbunătățirea a 12 programe de studii de licență și masterat, din domeniile Științe Economice și Drept, în conformitate cu CNCIS și cu dinamica sectorului antreprenorial, dar și prin consolidarea cooperării dintre universități și mediul de afaceri. Ca rezultat al proiectului au fost propuse măsuri concrete de îmbunătățire a programelor de studii şi de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice  Tg-Jiu.

 

 • Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

 

Examinarea şi notarea studenţilor se realizează pe bază de criterii şi tehnici de evaluare, precizate în Regulamentul privind activitatea studenţilor în Sistemul European de Credite Transferabile aprobat de Senatul Universităţii.

Procesul de evaluare a cunoştinţelor dobândite de studenţi este reglementat prin „Metodologia de evaluare a rezultatelor învăţării”. Metodologia de evaluare a rezultatelor învățării  precizează  reguli, criterii, procedee şi metode privind aprecierea obiectivă şi transparentă a însuşirii cunoştinţelor teoretice şi practice de către studenţii Facultăţii.

Modalităţile de susţinere a examenelor – probă scrisă, probă orală, test grilă sau combinaţii ale acestora, precum şi evaluările formative pe tot parcursul anului universitar, se  aproba pentru fiecare disciplină în parte, de către Consiliul Facultăţii, înainte de începerea anului universitar.

Toate aspectele privind modalităţile şi condiţiile de evaluare sunt înscrise în Fişele disciplinelor şi în Planurile de învăţământ şi sunt aduse la cunoştinţa studenţilor şi masteranzilor de către fiecare titular de disciplină, la prima oră de curs.

La evaluarea finala participă, pe lângă titularul cursului, cel puţin un cadru didactic de specialitate – cadrul didactic care susține seminariile sau laboratoarele sau un cadru didactic dintr-un domeniu înrudit.

După absolvirea fiecărui ciclu de studii universitare, studenții/ masteranzii sunt evaluați pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă şi disertație aprobat de Senatul universitar și făcut public, potrivit legii pe site-ul UTM. Pe baza acestui Regulament, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu elaborează anual propria Metodologie de  organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă şi disertație şi o face publică cu minim 6 luni înainte de desfășurarea examenelor finalizare studii din sesiunea iunie-iulie.

 

 • Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

 

Pentru evaluarea cadrelor didactice din Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu se utilizează mai multe criterii si modalități enunțate in Codul asigurării calităţii în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică si detaliate in Procedura de evaluare a cadrelor didactice si de cercetare științifică.

Evaluarea calităţii activităţii cadrelor didactice este o activitate complexă, fiind rezultatul:

a)    autoevaluării;

b)    evaluării colegiale de către membrii Consiliului Departamentului;

c)    evaluării din partea studenţilor;

d)    evaluării din partea Directorului de Departament.

Autoevaluarea se face de către cadrul didactic şi conţine aprecieri proprii cu privire la activitatea didactică, de cercetare şi în folosul comunităţii academice, înscrise într-o fişă special concepută.

Aprecierea colegială se realizează prin chestionare. Informaţiile culese urmăresc cu precădere aspectele deontologiei profesionale ale fiecărui cadru didactic implicat în procesul de formare, precum şi calităţile personale manifestate ca membru al departamentului.

Evaluarea din partea studenţilor reprezintă o componentă importantă în formarea unei opinii despre comportamentul, performanţa profesională şi morală a fiecărui cadru didactic. Formularul de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice se aplică la toate activităţile de curs, seminar, laborator după fiecare semestru universitar, iar rezultatele sunt confidenţiale, fiind accesibile doar rectorului, decanului şi cadrului didactic evaluat.

Evaluarea din partea directorului de departament urmăreşte:

–       lista de manuale, cursuri realizate;

–       modalitatea de desfășurare a activităţii didactice;

–       gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă prin raportarea la fişa postului şi la cerinţele de funcţionare optimă a departamentului, facultăţii, Universitatii.

Concluziile tuturor formelor de evaluare se exprimă în calificative.

Menţionăm în acest context şi fişa de evaluare a absolvenţilor, instrument deosebit de util al unor aprecieri pertinente a calităţii procesului de învăţământ parcurs de absolvenţi.

 

 • Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

 

Studenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu dispun de o gamă variată de resurse de învăţare: manuale, caiete de lucrări practice, caiete de seminar, îndrumare de laborator, CD – uri didactice, soft-uri contabile şi statistice, soft-uri din domeniul legislativ, MO, etc, pentru fiecare program de studiu, pentru fiecare disciplină. Aceste resurse de învăţare se regăsesc în biblioteca Universităţii, la departamente, în laboratoarele didactice şi de cercetare ştiinţifică etc. La toate aceste resurse, studenţii au acces gratuit, unele dintre ele putând fi şi achiziţionate contra cost, prin punctele de vânzare material didactic (librăria UTM) sau prin comenzi online.

Facultatea dispune totodată de echipamente periferice la standarde performante, facilitează accesul la internet al tuturor studenţilor şi stimulează cadrele didactice să utilizeze mijloace moderne de prezentare (echipament de videoconferință, laptopuri, videoproiectoare, ecrane de proiecţie, etc).

 

 • Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

 

Universitatea Titu Maiorescu şi implicit Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu colectează, prelucrează şi analizează date şi informaţii prin intermediul sistemului informatic GISC, implementat în UTM.

 

 • Transparenţa informaţiilor de interes public

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu oferă informaţii şi date actuale conforme cu realitatea despre specializări, programe de studii, diplome, personal didactic şi de cercetare, facilităţi oferite studenţilor. Informațiile sunt oferite prin intermediul site-ului Universităţii (pagina facultăţii https://www.utm.ro/facultatea-de-drept-si-stiinte-economice-tg-jiu/despre-noi/ ) sau prin pliante, broşuri, afişe, avizierul facultăţii, pagina de facebook a facultăţii etc. 

 

 • Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

 

Activitatea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității de la nivelul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu se derulează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în Universitatea Titu Maiorescu.

Pentru a implementa o politică coerentă de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii s-a elaborat de către Comisie, Manualul Calităţii din Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu.

Comisia de la nivelul Facultăţii elaborează anual și un Raport de evaluare internă privind calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare in Facultatea Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu. Acest raport este adus la cunoştinţa tuturor părţilor interesate, prin afişare pe site-ul UTM, pe pagina Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu – Jiu.