Cadrul legal

Stagiul de practică se desfășoară conform Legii nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007 şi Ordinului Ministrului Educației, Cercetării şi Tineretului, nr.3.955 din 9 mai 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență şi a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.440 din 12 iunie 2008.

Studentul practicant efectuează stagiul de practică corespunzător nivelului de studii (an universitar) conform Fișei disciplinei „Practică de profil”.

Programul de practică se desfășoară în locaţiile şi după un orar stabilit de comun acord de către organizatorul de practică (instituția de învățământ superior) şi partenerul de practică (instituția care participă la procesul de instruire practică a studenților) în baza Acordului – cadru privind efectuarea stagiului de practică încheiat între cele două părţi menţionate.

 

Desfăşurarea stagiului de practică

Prin efectuarea acestui stagiu, se asigură aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul activităților didactice academice. Activitățile desfășurate în cadrul stagiului de practică sunt stabilite în acord cu „Fișa Disciplinei”, de către cadrul didactic supervizor, prin consultarea Tutorelui desemnat de către instituția parteneră de practică. Activitatea de practică se desfășoară pe durata prevăzută în „Planul de învăţământ”.

 

Studentul practicant

Studentul practicant efectuează stagiul de practică în conformitate cu Acordul /Protocol/Convenția-Cadru încheiate între organizatorul de practică (instituția de învățământ superior) şi partenerul de practică (instituția care participă la procesul de instruire practică a studenților). Studentul practicant are obligația ca pe durata derulării stagiului de practică:

 • să respecte programul de lucru stabilit şi activitățile specificate de tutore pentru îndeplinirea obiectivelor;
 • să folosească informațiile la care are acces în timpul stagiului exclusiv pentru dezvoltarea sa profesională;
 • să respecte regulamentul de ordine interioară specific instituției partener de practică;
 • să completeze Caietul de practică, instrument de lucru pentru student

 

Tutorele stagiului de practică

Partenerul de practică desemnează un tutore pentru stagiul de practică. Acesta, împreună cu cadrul didactic responsabil cu practica, definește obiectivele stagiului de practică, activitățile şi sarcinile concrete pentru perioada stagiului de practică și tematica activităților practice. 

 

Cadrul didactic supervizor

Directorul de Departament desemnează un cadru didactic supervizor responsabil de practică pentru planificarea, organizarea şi supravegherea desfășurării pregătirii practice. Cadrul didactic supervizor împreună cu Tutorele desemnat de instituția care primește cursanții în practică, coordonează activitățile specifice Practicii de profil. Totodată, cadrul didactic supervizor participă și la evaluarea și notarea studentului, la finalul stagiului de practică.

Caietul de practică este un instrument pus la dispoziția studentului pentru identificarea tematicii și înregistrarea tuturor informațiilor ce reflectă activitatea propriu-zisă desfășurată de practicant pe perioada stagiului de practică. Acesta conține Fișe de activitate cu următoarea structură: Tema abordată, Activități desfășurate, Surse bibliografice, Dificultăți întâmpinate, Observații (referitoare la modul de lucru şi la rezultatul obținut). Fișele de activitate reflectă activitatea desfășurată de studentul practicant și stau la baza monitorizării eficiente a activității derulate de cursant. Totodată, pe baza acestora, se va face și evaluarea efectivă a studentului.

Evaluarea activității practice

La baza evaluării stau Fișele disciplinei PRACTICĂ din Caietul de Practică, care reflecta activitatea desfășurata de studentul practicant pe durata perioadei de stagiu, precum şi calificativul acordat de tutorele de practică.

Studentul practicant va prezenta, în vederea evaluării, Caietul de practică și calificativul acordat de tutore, respectiv Admis/Respins.

Evaluarea stagiului de practică va urmări:

 • gradul de îndeplinire a sarcinilor și de implicare în activitățile de pe parcursul stagiului de practică;
 • volumul și relevanta activităților desfășurate;
 • evaluarea deprinderilor și a cunoștințelor dobândite;
 • modul de elaborare a caietului de practică.
 • Studentul nu poate fi evaluat și, prin urmare, nu poate fi declarat promovat daca Tutorele acordă calificativul Respins.

Modalitatea de evaluare a practicii de profil este cea de „Colocviu”.

Conform structurii anului universitar 2016 – 2017 Practica de specialitate pentru studenții anului de studii II CIG si respectiv anilor I- IV de la programul de studii „Drept”, se va derula în lunile mai-august 2017, în acord cu planul de învățământ si trebuie să acopere numărul de ore prestate în cadrul unei entităţi cu specific:

 • economic pentru programul de studii CIG;
 • juridic, pentru programul de studii „Drept”

Colocviul la disciplina „Practică de specialitate” se susține in sesiune conform planului de învățământ în luna septembrie 2017.

Pentru mai multe informații, studenţii anului II de studii CIG si respectiv anilor I- IV de la programul de studii Drept, sunt rugaţi să ia legătura cu cadrul didactic responsabil cu practica (supervizor).