EXAMEN DE DISERTAŢIE 2024

 

GHID ELABORARE LUCRARE DISERTATIE 

 

 

Dosarul de înscriere al candidatului pentru susținerea examenului de disertație trebuie să conțină următoarele documente și acte:

 1. cerere-tip de înscriere (de la secretariat);
 2. fişa de lichidare pentru absolvenţii proprii (de la secretariat);
 3. dovada achitării taxei de susţinere a examenului de disertație (achitata prin portal, casierie luni-vineri, transfer bancar)
 4. lucrarea de disertație, printată şi pe suport electronic (CD), însoţită de  
  referatul îndrumătorului ştiinţific
  , fișa de evidență a lucrării, precum şi de declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării (de la secretariat); 
 5. diploma de bacalaureat, în original şi copie;
 6. diploma delicență, în original si copie;
 7. certificat de naștere, copie;
 8. certificat de căsătorie (dacă este cazul), copie;
 9. orice alt act care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), copie;
 10. copie CI/paşaport;
 11. două fotografii color format ¾;