SESIUNEA IULIE 2024

Dosarul de înscriere al candidatului pentru susținerea examenului de licență trebuie să conțină următoarele documente și acte:

 1. cerere-tip de înscriere (de la secretariat);
 2. fişa de lichidare pentru absolvenţii proprii (de la secretariat);
 3. dovada achitării taxei de susţinere a examenului de licenţă ; (achitata prin portal, casierie luni-vineri, transfer bancar)
 4. lucrarea de licenţă, printată şi pe suport electronic (CD sau stick memorie USB), însoţită de referatul îndrumătorului ştiinţificfișa de evidență a lucrării, precum şi de declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării (de la secretariat);
 5. diploma de bacalaureat, în original şi copie;
 6. certificat de naștere, copie;
 7. certificat de căsătorie (dacă este cazul), copie;
 8. orice alt act care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), copie;
 9. copie CI/paşaport copie;
 10. două fotografii color format ¾;
 11. aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universităţii absolvite şi ale UTM., în cazul candidaţilor de la alte universităţi.