ADMITERE 2018

 

FACULTATEA DE DREPT organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2018-2019 la următoarele programe de studii:

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă: 

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studiiNr. credite/Durata studiilorForma de învăţământ/Număr de locuri
1.DreptDrept240 de credite / 4 ani (8 semestre)IF / 450 de locuri, AcreditatID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt.

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ

Domeniul de master

Număr de locuri

1.

Dreptul afacerilor

60 de credite / 1 an
(2 semestre)

IF, Acreditat

DREPT

400

2.

Ştiinţe penale

60 de credite / 1 an
(2 semestre)

IF, Acreditat

3.

Medierea conflictelor în drept

60 de credite / 1 an
(2 semestre)

IF, Acreditat

4.

Drept civil şi drept procesual civil aprofundat

60 de credite / 1 an
(2 semestre)

IF, Acreditat

5.

Criminalistică și psihologia judiciară în investigația penală

60 de credite / 1 an
(2 semestre)

IF, Acreditat

6.

Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european

60 de credite / 1 an
(2 semestre)

IF, Acreditat

7.

Drept medical

60 de credite / 1 an
(2 semestre)

IF, Acreditat

 

 

III. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul DREPT: Drept civil, Drept comercial, Dreptul muncii, Dreptul Uniunii Europene, Drept penal și Criminalistică.

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

Admiterea în programele de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni:

 

SESIUNEA IULIE 2018:

  • 31 iulie 2018. Perioada de înscriere 2 iulie 2018-30 iulie 2018

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2018:

  • 30 septembrie 2018. Perioadă de înscriere 3 septembrie 2018-30 septembrie 2018

 

În funcție de gradul de ocupare a locurilor din sesiunea iulie 2018, la propunerea consiliului facultății, cea de-a doua perioadă de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență poate fi programată în perioada 1 august 2018-30 septembrie 2018.

 

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în sesiunea iulie 2018, în data de 31 iulie 2018, și în sesiunea septembrie 2018, în data de 30 septembrie 2018.

 

CONCURSUL DE ADMITERE

 

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Candidații la programele de studii în limba română care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română susțin un test de verificare a cunoștințelor generale de limba română.

Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență se calculează ca medie aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română, respectiv nota obținută la testul de verificare a cunoștințelor generale de limba română, pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română.

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2018-2019, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019;
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare a examenului de bacalaureat, eliberată de către liceu (în original). Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat în original și traducere în limba română de traducător autorizat, în original și copie, precum și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat;
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere în limba română de traducător autorizat;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere în limba română de traducător autorizat;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul școlar sau de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea apt pentru a urma studii superioare;
 7. Trei fotografii color tip carte de identitate;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere în limba română de traducător autorizat;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților cetățeni străini la programe de studii universitare în limba română;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, sau atestat lingvistic cu recunoaștere internațională, nivel minim B1, pentru candidații la programele de studii Medicină (în limba engleză) și Medicină Dentară (în limba engleză).
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.
 12. Dosar plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon.

 

Candidații pentru programele de studii universitare de master vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2018-2019;
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au susținut examenul de bacalaureat în afara României prezintă diploma de bacalaureat în original și traducere în limba română de traducător autorizat, în original și copie, precum și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat;
 3. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României prezintă diploma de licență în original și traducere în limba română de traducător autorizat, în original și copie, precum și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere/echivalare a diplomei de licență.
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere în limba română de traducător autorizat;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere în limba română de traducător autorizat;
 7. Adeverință medicală eliberată de medicul școlar sau de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea apt pentru a urma studii superioare;
 8. Trei fotografii color tip carte de identitate;
 9. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere în limba română de traducător autorizat;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților cetățeni străini.
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.
 12. Dosar plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere se face la sediul facultăţii din Calea Văcăreşti nr. 187, etaj I, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400.

Candidații cetățeni străini depun dosarele la Departamentul Relații Internaționale (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter).

Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa de înscriere pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor generale de limba română (pentru candidații cetățeni străini) se pot plăti la sediile casieriei Universității sau la Banca Transilvania, în contul UTM RO090BTRL04301202N01816XX,pe baza codurilor de plata, afișate pe site-ul Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor generale de limba română nu se restituie în nicio condiție.