PROGRAMUL DE MASTER „ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ”

Misiunea Programului de studii de master – Ştiinţe penale şi criminalistică

Programul de studii de master – Ştiinţe penale şi criminalistică – are ca misiune aprofundarea cunoştinţelor din domeniul studiilor de licenţă, precum și obţinerea de competenţe complementare, asigurând formarea continuă profesională, dar și dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică a masteranzilor. Particularitatea acestei specializări constă în abordarea interdisciplinară a instituţiilor juridice, dar și abordarea dimensiunii europene şi internaţionale necesară cercetătorilor şi practicienilor în domeniul ştiinţelor penale şi criminalisticii. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată prin structura programului de studiu se justifică prin elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport cu nomenclatorul național al calificărilor şi se raportează la obiectivele de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi profesionale. Masteranzii înmatriculaţi pot fi avocaţi, notari, funcționari publici, cadre didactice, magistrați, cercetători ştiinţifici. Prin misiunea asumată Programul de studii de master Științe penale și criminalistică își propune aprofundarea studiului instituțiilor din Criminalistică, de Procesual penal, Drept penal, Psihologie judiciară, şi nu în ultimul rând de Etică și integritate academică, atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic. Prin asigurarea unui corp profesoral de elită, studenții masteranzi au acces la informații de specialitate diseminate de experți în domeniu. Cazuistica identificată pe parcursul cercetării penale necesită implicarea unor specialiști cu pregătire solidă în domeniul criminalisticii și psihologiei judiciare. Diversitatea cazurilor justifică o abordare mai aprofundată a jurisprudenței. Scopul este de a asigura absolvenților competentele profesionale și competentele transversale necesare integrării rapide pe piața forței de munca. Prin domeniile abordate în cadrul acestui master se urmăreşte formarea deprinderilor teoretice de analiză a normelor de drept și proceselor psihologice, dar şi o dimensiune practică-aplicativă prin introducerea practicii de specialitate ca disciplină distinctă. În acord cu evoluțiile legislative, masteratul în domeniu științelor penale și criminalisticii se doreşte a fi atât unul de formare, prin asimilarea celor mai actuale standarde interne şi europene în materie prin încurajarea masteranzilor de a găsi şi propune soluții legislative şi instituționale menite să servească sistemului judiciar în activitatea de prevenire şi combatere a criminalității.

 

Obiectivele Programului de studii universitare de master Științe penale și
criminalistică

  1. Cunoașterea instituțiilor criminalisticii și psihologiei judiciare;
  2. Înțelegerea implicațiilor pe care le presupune calitatea de stat membru a României în diferite organizații internaționale și europene în ceea ce privește cooperarea internațională în materie penală;
  3. Înțelegerea principalelor modalități și tehnici de investigație penală;
  4. Cunoașterea și aplicarea normelor naționale și internaționale în materia investigației penale;
  5. Formarea unei concepţii pluridisciplinare în abordarea problematicii ştiinţelor penale şi a mobilităţii în tratarea acestuia;
  6. Asimilarea de cunoștințe și formarea de deprinderi practice în materia dreptului penal și
    dreptului procesual penal;
  7. Corelarea problemelor disciplinelor complementare cu cele ale disciplinelor de specialitate;
  8. Integrarea disciplinelor complementare în cadrul disciplinelor de specialitate.